09
Lip

0

Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP

09-07-2013

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP, która służy zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej. Bieżące badanie zostało przeprowadzane w okresie od 17 czerwca do 2 lipca 2013 r. Wzięło w nim udział 22 ekspertów, w tym: 16 z instytucji finansowych, 4 […]

16
Cze

0

Laureaci Konkursu Młody Ekonomista w wyborcza.biz

16-06-2013

Laureaci Konkursu „Młody Ekonomista” opowiedzieli o wybranych zagadnieniach dotyczących gospodarki w portalu wyborcza.biz. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Adama Pigonia, Przemysława Pryszcza, Julii Karcz oraz Jakuba Sawulskiego. www.wyborcza.biz/biznes/12,100970,14093937,Zlikwidowac_place_minimalna__Nizsze_podatki__wiecej.html

24
Maj

0

Nowe władze TEP

24-05-2013

Dnia 21 maja 2013 w Szkole Głównej Handlowej odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, podczas którego dokonano wyboru władz TEP na kolejne 2 lata. Radę TEP utworzyli: Pan Ryszard Petru – Przewodniczący Rady TEP dr Mieczysław Błoński – Wiceprzewodniczący dr Bohdan Wyżnikiewicz – Wiceprzewodniczący Pani  Nina Perret –  Sekretarz Generalny Pan Andrzej Halesiak – […]

24
Wrz

0

List Przewodniczącego Rady TEP Ryszarda Petru ws. debaty ekonomistów

24-09-2012

Prze­wod­ni­czący Rady TEP Ryszard Petru prze­słał w dn. 22 wrze­śnia 2012 r. list do Pre­zesa PiS Jaro­sława Kaczyń­skiego. Odniósł się w nim do zapro­sze­nia do udziału w deba­cie eko­no­mi­stów, orga­ni­zo­wa­nej przez Prawo i Spra­wie­dli­wość w dn. 24 wrze­śnia 2012 roku. Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się z tre­ścią listu: [download id=”24″ format=”1″]

Page 13 z 14