Trzecie seminarium w ramach projektu „Problemy Polskiego Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej”

18 grudnia 2017 roku odbyło się w Krakowie trzecie seminarium w ramach projektu Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) „Problemy Polskiego Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej”

Gospodarzem seminarium był Instytut Ekonomiczno – Społeczny Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Na seminarium przedstawiono dwa referaty: 1. dr Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Rolnictwo Południowo – Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego województwa wielkopolskiego jako przykład zrównoważonego rozwoju wysoko rozwiniętego rolnictwa” i 2. Prof. dr hab. Wiesław Musiał, dr hab. Tomasz Wojewodzic i dr inż. Wojciech Sroka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): „Szanse, problemy i zagrożenia w zakresie podtrzymywania efektywnego rolnictwa na obszarach rozdrobnionych agrarnie – rozważania na przykładzie Małopolski”. W pierwszym referacie omówiono rolnictwo kilku powiatów woj. wielkopolskiego, tworzących region dobrze funkcjonującego rolnictwa, wskazując na jego silne i słabe strony. Okazuje się, że struktura obszarowa gospodarstw rolnych nawet w jednym z najlepszych regionów polskiego rolnictwa jest daleka od struktury optymalnej a dobre efekty wynikają z wysokiego poziomu intensywności produkcji zwierzęcej, nie zakłócającego jednak równowagi między rolnictwem a środowiskiem naturalnym. autorzy drugiego referatu stwierdzili, że jest w zasadzie niemożliwe utrzymanie efektywnego rolnictwa na rozdrobnionych agrarnie obszarach Małopolski, a poprawa struktury obszarowej jest praktycznie niemożliwa.

Autorzy obu referatów dla udowodnienia swych tez przedstawili bogatą dokumentację, która w formie prezentacji znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich.