Marian Wargacki

Członek Rady TEP Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. W 2013 r. ukończył roczny program Management 2013 w ICAN Institute.

Andrzej Kondratowicz

Członek Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych (UW 1988), magister UW i State University of New York @ Stony Brook, matura Liceum Słowackiego w Warszawie. Obecnie wykładowca ekonomii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Członek założyciel…

Bohdan Wyżnikiewicz

Wiceprzewodniczący Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984), absolwent ekonometrii (SGPiS, 1970), absolwent Liceum Staszica (wówczas Gottwalda) w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta (1975/1976). W latach 70. pracował jako statystyk w GUS, w latach 1991-1992 na stanowisku prezesa. Inne…

Mieczysław Błoński

Wiceprzewodniczący Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Wiceprezydent oraz Dyrektor Programu MBA na Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Zarządzający Strand & Bay(2007), Dyrektor Zarządzający (Country Manager) Hays Poland (2003-2007), Prokurent Accord Group Polska (2001-2002), Attache…

Ryszard Petru

Przewodniczący Rady TEP Równolegle do działalności społecznej i naukowej prowadzi działalność doradczą w zakresie pozyskania kapitału (M&A, IPO, obligacje) i doradztwa strategicznego. Do niedawna był partnerem w PWC odpowiedzialnym za polskie firmy prywatne. Wcześniej  pracował jako dyrektor zarządzający, kierujący…

Czy Grecja musi opuścić euro – zaproszenie na panel

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 23 maja 2012 roku o godz. 10.00 w Szkole Głów­nej Handlowej. Ser­decz­nie zapraszamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy z Szkołą Główną Handlową: Czy Grecja musi…