09
Paź

0

Jerzy Strzelecki

09-10-2012

Członek Komisji Rewizyjnej TEP Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Magister Socjologii, 1980) oraz Stanford University, Kalifornia (M.A. Socjologia, 1988, Ph.D. candidate, Socjologia, 1990). W latach 1998 – 2011: Bankier Inwestycyjny, Partner i Właściciel, FinCo Group S.A., Concordia S.A., Jerzy Strzelecki, Doradztwo Transakcyjne i Negocjacje, specjalizacja – M&A. W latach 1991 – 1994 : Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 1994 – 2000: Copernicus Capital […]

09
Paź

0

Robert Klawe

09-10-2012

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, otwarty przewód doktorski, na SGH. Od 1997 do 2008 zawodowo związany z sektorem publicznym i spółkami prawa handlowego. Od 2003 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i analiz ekonomicznych. Specjalizuje się w analizach finansowych, prywatyzacji, restrukturyzacji oraz inwestycjach finansowych i zarządzaniu strategicznym. Od sierpnia 2011 roku do grudnia 2012 roku Doradca Zarządu FOR. Od czerwca 2009 współpracownik i doradca prof. Leszka Balcerowicza.

27
Wrz

0

Relacja z panelu „Budżet 2013 – szanse i zagrożenia”

27-09-2012

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rela­cją z dzi­siej­szego panelu dys­ku­syj­nego pt. „Budżet 2013 – szanse i zagrożenia” W dniu 25 września 2012 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się pierwszy po wakacyjnej przerwie panel dyskusyjny organizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Tematem spotkania był projekt budżetu na rok 2013 oraz szanse i zagrożenia, które są z nim związane. Przedmiotem dyskusji było również stanowisko Towarzystwa Ekonomistów Polskich do projektu ustawy […]

25
Wrz

0

Nina Perret

25-09-2012

Sekretarz Generalny, Członek Rady TEP Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Gospodarki Światowej, a także pracownik administracji publicznej. Prowadzi badania na temat innowacyjności w przemyśle wysokiej techniki państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ekspert Ministerstwa Gospodarki w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Polskiej Akademii Nauk w Narodowym Programie FORESIGHT – wdrożenie wyników. Ukończone studia doktoranckie na SGH oraz studia podyplomowe Administrowanie Funduszami […]

24
Wrz

0

List Przewodniczącego Rady TEP Ryszarda Petru ws. debaty ekonomistów

24-09-2012

Prze­wod­ni­czący Rady TEP Ryszard Petru prze­słał w dn. 22 wrze­śnia 2012 r. list do Pre­zesa PiS Jaro­sława Kaczyń­skiego. Odniósł się w nim do zapro­sze­nia do udziału w deba­cie eko­no­mi­stów, orga­ni­zo­wa­nej przez Prawo i Spra­wie­dli­wość w dn. 24 wrze­śnia 2012 roku. Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się z tre­ścią listu: [download id=”24″ format=”1″]

Page 1 z 5