Zbigniew Wojtczak

Członek Komisji Rewizyjnej TEP

Jerzy Strzelecki

Członek Komisji Rewizyjnej TEP Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Magister Socjologii, 1980) oraz Stanford University, Kalifornia (M.A. Socjologia, 1988, Ph.D. candidate, Socjologia, 1990). W latach 1998 – 2011: Bankier Inwestycyjny, Partner i Właściciel, FinCo Group S.A., Concordia…

Robert Klawe

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, otwarty przewód doktorski, na SGH. Od 1997 do 2008 zawodowo związany z sektorem publicznym i spółkami prawa handlowego. Od 2003 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i analiz ekonomicznych. Specjalizuje się…

Relacja z panelu „Budżet 2013 – szanse i zagrożenia”

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rela­cją z dzi­siej­szego panelu dys­ku­syj­nego pt. „Budżet 2013 – szanse i zagrożenia” W dniu 25 września 2012 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się pierwszy po wakacyjnej przerwie panel dyskusyjny organizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.…

Nina Perret

Sekretarz Generalny, Członek Rady TEP Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Gospodarki Światowej, a także pracownik administracji publicznej. Prowadzi badania na temat innowacyjności w przemyśle wysokiej techniki państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ekspert Ministerstwa…

List Przewodniczącego Rady TEP Ryszarda Petru ws. debaty ekonomistów

Prze­wod­ni­czący Rady TEP Ryszard Petru prze­słał w dn. 22 wrze­śnia 2012 r. list do Pre­zesa PiS Jaro­sława Kaczyń­skiego. Odniósł się w nim do zapro­sze­nia do udziału w deba­cie eko­no­mi­stów, orga­ni­zo­wa­nej przez Prawo i Spra­wie­dli­wość w dn. 24 wrze­śnia 2012 roku. Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się…