Budżet 2013 – szanse i zagrożenia – zaproszenie

Towarzystwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 25 wrze­śnia 2012 roku o godz. 11.00 w Szkole Głów­nej Handlowej. Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy ze Szkołą Główną Handlową:  Budżet 2013 –…

Stanowisko TEP do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok z dn. 5 września 2012 roku

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich prze­ka­zało swoją opi­nię doty­czącą pro­jektu ustawy budże­to­wej na 2013 rok do: Kan­ce­la­rii Pre­zesa Rady Ministrów, Mini­ster­stwa Finansów, Sej­mo­wej Komi­sji Finan­sów Publicz­nych oraz Biura Ana­liz Sejmowych. Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się z jej tre­ścią:  [download…

Stanowisko TEP z dn. 15 marca 2012 roku

Towarzystwo Ekonomistów Polskich przekazało do Ministra Tomasza Arabskiego swoje stanowisko w sprawie dwóch projektów ustaw dotyczących emerytur. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. W dniu 16 marca 2012 roku Towarzystwo Ekonomistów Polskich przekazało do Ministra Tomasza Arabskiego,…

Emerging Europe 2012

Towarzystwo Ekonomistów Polskich serdecznie zaprasza na konferencję “Emerging Europe 2012”, która odbędzie się w dniach 28-30 marca 2012 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Emerging Europe 2012 jest ósmą z kolei edycją konferencji o tematyce inwestowania oraz sytuacji ekonomicznej…

Relacja z panelu o podnoszeniu wieku emerytalnego

W dniu 20.02.2012 r. odbył się zorganizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej panel dyskusyjny pt. „Dlaczego trzeba podnosić wiek emerytalny”. W dyskusji prowadzonej przez Pana Ryszarda Petru udział wzięli Pani Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, była…

Zaproszenie na panel “Dlaczego trzeba podnosić wiek emerytalny”

W imieniu Towarzystwa Ekonomistów Polskich pragniemy zaprosić Państwa na kolejny z cyklu paneli dyskusyjnych organizowanych przez TEP we współpracy z Szkołą Główną Handlową Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa Ekonomistów Polskich pragnę zaprosić Państwa na kolejny z cyklu paneli dyskusyjnych organizowanych…