Budżet 2013 – szanse i zagrożenia – zaproszenie

Towarzystwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 25 wrze­śnia 2012 roku o godz. 11.00 w Szkole Głów­nej Handlowej.

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy ze Szkołą Główną Handlową:

 Budżet 2013 – szanse i zagrożenia

 Uczest­ni­kami panelu będą:

  • Prof. Maria Drozdowicz-Bieć – Insty­tut Roz­woju Gospo­dar­czego Szkoły Głów­nej Handlowej
  • Prof. Sta­ni­sław Gomułka – główny eko­no­mi­sta Busi­ness Cen­tre Club
  • Prof. Witold Orłow­ski – czło­nek Rady Gospo­dar­czej przy Pre­ze­sie Rady Ministrów
  • Dr Boh­dan Wyżni­kie­wicz – wice­prze­wod­ni­czący Rady TEP

Pro­wa­dze­nie:Prze­wod­ni­czący Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Pol­skich Ryszard Petru.

Dys­ku­sja odbę­dzie się dn. 25 wrze­śnia 2012 roku (wto­rek) o godzi­nie 11.00 w Szkole Głów­nej Han­dlo­wejw sali nr 152 w budynku głów­nym, na pierw­szym pię­trze, Al. Nie­pod­le­gło­ści 162 w Warszawie.

Wstęp wolny.

Uprzej­mie pro­simy o potwier­dze­nie obec­no­ści drogą mailową: sekretariat@tep.org.pl

Ofi­cjalne zapro­sze­nie: [download id=”26″  format=”1″]