Czy gaz łupkowy będzie szansą na większą konkurencyjność polskiej gospodarki – zaproszenie

Towarzystwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 21 lutego 2013 roku o godz. 11.00 w Szkole Głów­nej Handlowej.

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy ze Szkołą Główną Handlową:

Czy gaz łupkowy będzie szansą na większą konkurencyjność polskiej gospodarki

 Uczest­ni­kami panelu będą:

  • Rafał Antczak –  Członek Zarządu Deloitte,
  • Tomasz Barańczyk – Partner PwC,
  • Andrzej Cylwik – Prezes Zarządu CASE Doradcy,
  • Adam Czyżewski – Główny Ekonomista PKN Orlen S.A.,
  • Piotr Jeżowski – Szkoła Główna Handlowa.

Pro­wa­dze­nie:Prze­wod­ni­czący Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Pol­skich Ryszard Petru.

Dys­ku­sja odbę­dzie się dn. 21 lutego 2013 roku (czwartek) o godzi­nie 11.00 w Szkole Głów­nej Han­dlo­wejw sali nr 2A w budynku C, na drugim piętrze, Al. Niepodległości 128 (skrzyżowanie Al. Niepodległości i ul. Madalińskiego) w Warszawie.

Wstęp wolny.

Uprzej­mie pro­simy o potwier­dze­nie obec­no­ści drogą mailową: sekretariat@tep.org.pl

Ofi­cjalne zapro­sze­nie: [download id=”85″ format=”2″]