[dt_hr_title tag=’h2′]Czym się zajmujemy?[/dt_hr_title]

Siła kom­pe­ten­cji, pro­fe­sjo­na­lizm i zaangażowanie

Towa­rzy­stwo przy­kłada szcze­gólną wagę do obec­no­ści na forum publicz­nym. Edu­ka­cja publiczna w dzie­dzi­nie eko­no­mii w róż­nych jej for­mach należy do naj­waż­niej­szych zadań TEP. Człon­ko­wie i wła­dze TEP mają świa­do­mość cią­gle jesz­cze sła­bej zna­jo­mo­ści pod­staw wie­dzy ekonomicznej.

Stąd biorą się pro­jekty w zakre­sie publicz­nej edu­ka­cji eko­no­micz­nej dedy­ko­wane róż­nym gru­pom społecznym.

Formą obec­no­ści na forum publicz­nym są też oświad­cze­nia Rady TEP. Skie­ro­wane do elit poli­tycz­nych, są one rów­nież formą publicz­nej edu­ka­cji eko­no­micz­nej, ostrze­ga­jąc przed kon­se­kwen­cjami kro­ków podej­mo­wa­nych w poli­tyce gospo­dar­czej lub szko­dli­wych roz­wią­zań instytucjonalnych.

TEP nie jest i nie stara się być orga­ni­za­cja masową. Nato­miast siłą kom­pe­ten­cji i zaan­ga­żo­wa­nia jego człon­ków stara się wpły­wać na spo­sób myśle­nia o gospo­darce, tak na szcze­blu pro­fe­sjo­nal­nym, jak i w życiu publicznym.
[dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PANELE TEP[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’17’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’12’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]OBIADY TEP[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’17’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’11’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PUBLIKACJE[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’20’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’25’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]Wolność gospodarcza[/dt_hr_title]

„Wolność gospodarcza” to najnowsza książka wydana przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, której autorem jest dr Andrzej Kondratowicz – Członek Rady TEP.

By okiełznać chaos wprowadzamy do naszych działań reguły – trwałe, powtarzające się sposoby postępowania, zwane instytucjami. Zwiększają one przewidywalność, lecz zmniejszają różnorodność. Ograniczają wolność, a równocześnie są niezbędne do jej istnienia. Wolność gospodarcza jest odzwierciedleniem instytucji gospodarczych, a jej pomiar próbą skwantyfikowania zmian instytucjonalnych. Jednak by móc z powodzeniem mierzyć, trzeba te zmiany najpierw dobrze rozumieć. Od tego już tylko krok do najważniejszego tematu książki – teorii zmiany instytucjonalnej.

Regulując swą działalność, ludzkość na przemian wznosi i obala, podwyższa i obniża różnego rodzaju mury, bariery i inne ograniczenia – próbuje znaleźć to, co dla niej najlepsze. Czasem robi to stopniowo i powoli, czasem w sposób gwałtowny i niemal natychmiastowy. Czasem dzieje się to spontanicznie, czasem w sposób zaplanowany. Czasem zmiany „udają się”, czasem nie.

zamów książkę