[dt_hr_title tag=’h2′]Czym się zajmujemy?[/dt_hr_title]

Siła kom­pe­ten­cji, pro­fe­sjo­na­lizm i zaangażowanie

Towa­rzy­stwo przy­kłada szcze­gólną wagę do obec­no­ści na forum publicz­nym. Edu­ka­cja publiczna w dzie­dzi­nie eko­no­mii w róż­nych jej for­mach należy do naj­waż­niej­szych zadań TEP. Człon­ko­wie i wła­dze TEP mają świa­do­mość cią­gle jesz­cze sła­bej zna­jo­mo­ści pod­staw wie­dzy ekonomicznej.

Stąd biorą się pro­jekty w zakre­sie publicz­nej edu­ka­cji eko­no­micz­nej dedy­ko­wane róż­nym gru­pom społecznym.

Formą obec­no­ści na forum publicz­nym są też oświad­cze­nia Rady TEP. Skie­ro­wane do elit poli­tycz­nych, są one rów­nież formą publicz­nej edu­ka­cji eko­no­micz­nej, ostrze­ga­jąc przed kon­se­kwen­cjami kro­ków podej­mo­wa­nych w poli­tyce gospo­dar­czej lub szko­dli­wych roz­wią­zań instytucjonalnych.

TEP nie jest i nie stara się być orga­ni­za­cja masową. Nato­miast siłą kom­pe­ten­cji i zaan­ga­żo­wa­nia jego człon­ków stara się wpły­wać na spo­sób myśle­nia o gospo­darce, tak na szcze­blu pro­fe­sjo­nal­nym, jak i w życiu publicznym.
[dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PANELE TEP[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’17’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’12’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]OBIADY TEP[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’17’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’11’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PUBLIKACJE[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’20’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’25’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]Wolność gospodarcza[/dt_hr_title]

„Wolność gospodarcza” to najnowsza książka wydana przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, której autorem jest dr Andrzej Kondratowicz – Członek Rady TEP.

By okiełznać chaos wprowadzamy do naszych działań reguły – trwałe, powtarzające się sposoby postępowania, zwane instytucjami. Zwiększają one przewidywalność, lecz zmniejszają różnorodność. Ograniczają wolność, a równocześnie są niezbędne do jej istnienia. Wolność gospodarcza jest odzwierciedleniem instytucji gospodarczych, a jej pomiar próbą skwantyfikowania zmian instytucjonalnych. Jednak by móc z powodzeniem mierzyć, trzeba te zmiany najpierw dobrze rozumieć. Od tego już tylko krok do najważniejszego tematu książki – teorii zmiany instytucjonalnej.

Regulując swą działalność, ludzkość na przemian wznosi i obala, podwyższa i obniża różnego rodzaju mury, bariery i inne ograniczenia – próbuje znaleźć to, co dla niej najlepsze. Czasem robi to stopniowo i powoli, czasem w sposób gwałtowny i niemal natychmiastowy. Czasem dzieje się to spontanicznie, czasem w sposób zaplanowany. Czasem zmiany „udają się”, czasem nie.

zamów książkę

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar