Gorsza koniunktura to motywacja do wprowadzania zmian (41/2019)

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym pogorszeniu uległa koniunktura w dziale przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego. Nie uległa zmianie ocena koniunktury w sektorze budowlanym, co może zaskakiwać, ponieważ „twarde” dane za listopad z tego sektora pokazują wyraźne załamanie, szczególnie w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych. Dane o koniunkturze powinny stanowić motywację dla managerów do wprowadzania skutecznych działań minimalizujących negatywne efekty spowolnienia gospodarczego. To odpowiedni moment na dostosowanie strategii dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w listopadzie 2019 r. spadł do poziomu 100,2 z poziomu 101,0 w październiku 2019 r. Obserwowane pogorszenie ogólnej koniunktury to głównie efekt słabszych nastrojów w sektorze przetwórstwa przemysłowego oraz utrzymującego się pesymizmu w sektorze usług. Wyniki te stanowią kolejne potwierdzenie wzrostu niepewności w gospodarce.

Wartość wskaźnika ufności w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie jest nadal dodatni (spadek do 0,4 z 0,5 w październiku). Pogorszyły się wyraźnie prognozy produkcji, są one najbardziej pesymistyczne od sierpnia 2013 roku. Nieznacznie spadła ocena bieżących zapasów wyrobów gotowych. Jedynym pozytywnym akcentem jest symboliczny wzrost bieżącego portfela zamówień krajowych i zagranicznych.

W kontekście głębokiego spadku dynamiki w sektorze budowlanym w październiku, nieco zaskakujący jest brak zmian wartości wskaźnika ufności w dziale budownictwo. Zarówno ocena bieżącego portfela zamówień, jak i przewidywanego zatrudnienie od trzech miesięcy pozostaje bez zmian. Dane GUS-u z sektora budowlanego pokazują jednak wyraźne pogorszenie sytuacji, szczególnie w odniesieniu do wartości produkcji budowlano – montażowej obejmującej roboty inwestycyjne (spadek o 6,7 proc. w październiku 2019 w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku).

Brak zmian oceny koniunktury zanotowaliśmy w przypadku handlu detalicznego i usług. Respondenci badań zauważyli jednak nieco mniejszą sprzedaż towarów w ostatnich trzech miesiącach oraz uważają, że w kolejnych miesiącach może ona nie ulec większej zmianie. Utrzymują się nadal negatywne oceny sytuacji w sektorze usług.

Zarówno badania ankietowe, jak i dane z sektora realnego publikowanego przez GUS potwierdzają, że gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia. Pesymizm dotyczący przyszłej produkcji oraz negatywne oceny płynące z sektora usług wskazują na kontynuację tego trendu w kolejnych miesiącach. Przedsiębiorcy powinni szczególnie zwrócić uwagę na aktywność działów sprzedaży i marketingu. Od ich wzrostu efektywności pracy będzie zależało, na ile dotkliwie odczują efekty spowolnienia koniunktury gospodarczej. Konieczne jest w tym przypadku wprowadzenie odpowiednich zmian do strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie spowolnienia, identyfikacji i minimalizacji negatywnych efektów dekoniunktury, jak również wprowadzenie bodźców motywujących kluczowych pracowników do bardziej wydajnej pracy.


Kontakt do autora:
dr Jarosław Janecki
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl
tel. +48 601 072 268

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.