Jak bank centralny powinien reagować na  wstrząsy podażowe? 

Wnioski po seminarium, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Informacja o seminarium 

Seminarium odbyło się w ramach cyklu seminariów pt. Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej:  konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy na kanwie książki: „A Monetary and Fiscal History of the United  States, 1961-2021” by Alan S. Blinder. 

Organizatorem cyklu jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) we współpracy z Katedrą  Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Seminarium w dniu 27 kwietnia 2023 r. prowadził Jarosław Janecki (przewodniczący Rady TEP, wykładowca  SGH). Wystąpienia wstępne przedstawili: Ignacy Morawski (założyciel ośrodka analitycznego SpotData, główny  ekonomista „Pulsu Biznesu”), Ernest Pytlarczyk (główny ekonomista Banku Pekao S.A.) i Andrzej Rzońca (prof.  SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, b. członek Rady Polityki  Pieniężnej, b. przewodniczący Rady TEP). W dyskusji zabrali glos: prof. Witold Orłowski (Akademia Vistula i  Politechnika Warszawska, b. doradca ekonomiczny Prezydenta RP), dr Bogusław Grabowski (b. członek RPP), 

prof. Michał Brzoza-Brzezina (SGH i NBP), Kamil Sobolewski (główny ekonomista Pracodawców RP), Kamil  Kamiński (dyrektor ds. doradztwa strategicznego w BGK), dr Michał Gradzewicz (SGH, Katedra Ekonomii I),  Jerzy Pruski (b. wiceprezes NBP, b. członek RPP), prof. Andrzej Kondratowicz (Uniwersytet SWPS),  

Nagranie z seminarium zostanie udostępnione na stronie TEP. 

Wnioski 

Niniejsza notatka przedstawia autorskie wnioski z seminarium, z uwzględnieniem wypowiedzi  w dyskusjach kuluarowych oraz rozmów po seminarium między autorami notatki. 

1. Szok podażowy, który jest obiektem naszego zainteresowania i jego skutki 

Istnieje wiele rodzajów szoków podażowych. W niniejszej notatce zawężamy naszą uwagę do  przypadku negatywnego szoku podażowego, czyli nagłego obniżenia zdolności podażowych  gospodarki. Przykładem takiego szoku jest ograniczenie dostępności surowców, co podnosi ich  ceny. Najbardziej znane przypadki takiego szoku to podwyżki cen ropy naftowej po decyzjach  międzynarodowego kartelu OPEC o ograniczenie produkcji w latach 1973, a później w roku  1979, wzrost cen ropy naftowej po inwazji Iraku na Kuwejt w 1990 r. , a także wzrost cen gazu  i ropy po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.  

Gdyby wszystkie ceny w gospodarce były doskonale elastyczne, to wzrost cen surowców nie  powinien spowodować podniesienia poziomu cen w gospodarce, lecz jedynie zmianę cen  relatywnych, czyli struktury cen: wzrost cen surowców i produktów w największym stopniu  uzależnionych od cen sen surowców powinien spowodować spadek popytu na część innych  produktów i usług, a w konsekwencji obniżenie ich cen. Ceny wielu produktów i usług nie są 

Strona 1 z 4 

jednak w pełni elastyczne i z trudnością dostosowują się w dół. W takich przypadkach spadek  popytu powoduje w pierwszej kolejności spadek produkcji, a nie spadek cen jednostkowych.  Stąd wzrost skokowy cen surowców powoduje zwykle wzrost ogólnego poziomu cen, czyli  wzrost wskaźnika inflacji. W odpowiedzi na wzrost poziomu cen w gospodarce, pracownicy  żądają podwyżek wynagrodzeń, a jeśli mają odpowiednią siłę przetargową, to podwyżki te  otrzymują, co z kolei może przełożyć się na kolejną rundę podwyżek.  

Zatem w praktyce negatywny szok podażowy może spowodować spowolnienie gospodarki (lub  wręcz recesję), a jednocześnie długotrwały wzrost inflacji.  

2. Dylemat, przed którym stoi bank centralny 

W przypadku takiego szoku, bank centralny stoi wobec dylematu: czy podnieść stopy  procentowe dla przeciwdziałania z inflacji, czy obniżyć je w celu zwalczania recesji, a może  nie robić nic? 

Bank centralny nie jest w praktyce w stanie ochronić gospodarki przed skutkami szoku  podażowego. W tej sytuacji powinien przede wszystkim starać się postępować tak, aby przez  własne działania lub zaniechania nie spowodować zaostrzenia wstrząsu jaki przechodzi  gospodarka. Takie zaostrzenie wstrząsu może nastąpić przede wszystkim w dwóch  przypadkach: 

Przypadki, gdy działania lub zaniechania banku centralnego w odpowiedzi na szok podażowy prowadzą  do zaostrzenia wstrząsu jaki przechodzi gospodarka
Przypadek 1Gdy dążenie banku centralnego do przeciwdziałania recesji zaowocuje wzrostem inflacji, czego  efektem będzie długotrwała podwyższona inflacja powodująca erozję warunków dla  działalności gospodarczej lub konieczność drastycznego zaostrzenia polityki pieniężnej dla  obniżenia inflacji. 
Przypadek 2 Gdy zbyt energiczne próby przeciwdziałania inflacji przyczynią się do załamania aktywności  gospodarczej.

Uzasadnieniem dla dążenia do uniknięcia zaostrzenia wstrząsu są doświadczenia międzynarodowe wskazujące, że ujemne wstrząsy, których źródłem jest kryzys lub konieczność  silnego zaostrzenia polityki pieniężnej, trwale obniżają długofalowy poziom GDP kraju. 

3. Różnica między teorią i praktyką w definiowaniu zmiany w polityce pieniężnej 

W teorii ekonomii, gdy mowa o zmianie w polityce pieniężnej, rozumie się przez to zmianę  realnej stopy procentowej tj. różnicy między nominalną stopą procentową a inflacją  (obserwowaną lub oczekiwaną). W praktyce zarówno bank centralny jak i komentatorzy jego  polityki, gdy mówią o zmianach w polityce pieniężnej skupiają się na nominalnej stopie  procentowej. Ta różnice w definiowaniu zmiany jest źródłem poważnych nieporozumień i  nieświadomego dla wielu obserwatorów faktycznego rozluźnienia polityki pieniężnej w  przypadku szoku podażowego. Jeśli bowiem rośnie inflacja, a stopy procentowe pozostają bez  zmian lub ich nominalny wzrost jest mniejszy niż nominalny przyrost inflacji, to obserwatorzy  widzą brak zmian w polityce pieniężnej lub jej zaostrzenie, podczas, gdy zgodnie z teorią  ekonomii mamy do czynienia z rozluźnieniem (o ile wzrostowi inflacji towarzyszy wzrost  oczekiwań inflacyjnych).  

4. Nie ma jednolitego schematu reakcji banku centralnego 

Ekonomiści są zgodni, że nie ma jednolitego schematu reakcji banku centralnego na szok  podażowy. Teoretycznie, reakcja ta powinna zależeć od wielu czynników, w szczególności od  takich jak:  

a) W jakim stopniu szok podażowy wpływa na obniżenie dochodu potencjalnego (Jeśli bank  centralny będzie chciał utrzymać PKB i bezrobocie na starej ścieżce, nie korygując oceny 

Strona 2 z 4 

gospodarki o efekty wstrząsu podażowego, może wygenerować nadmierny popyt  prowadzący do rozwoju inflacji).  

b) Jakie efekty popytowe współwystępują z szokiem podażowym (Jeżeli szok podażowy  spowoduje również spadek popytu, to zmniejszy się potrzeba interwencji polityki  pieniężnej dla przywrócenia równowagi między popytem i podażą. Możliwa jest sytuacja,  że destrukcja popytu wywołana szokiem będzie większa niż wielkość samego szoku  podażowego i wówczas celowe może okazać się rozluźnienie polityki pieniężnej). 

c) Jak szok podażowy zmienił oczekiwania inflacyjne (Wzrost oczekiwań inflacyjnych jest  czynnikiem, który powinien skłaniać bank centralny do podwyżki stóp procentowych). d) Jak zachowuje się polityka fiskalna (Przy ekspansywnej polityce fiskalnej ryzyko inflacji  

jest wyższe, co powinno słaniać bank centralny do utrzymywania stóp procentowych na  wyższym poziomie. Natomiast przy restrykcyjnej polityce fiskalnej bank centralny może  utrzymywać stopy na niższym poziomie). 

e) Czy szok podażowy jest przejściowy (tzn., że po chwilowym wzroście ceny surowców  szybko wracają do punktu wyjścia), czy trwały. 

Problem w tym, że nie ma skutecznych, jednoznacznych metod identyfikacji i pomiaru czynników wymienionych zwłaszcza w punktach a), b) i c) w czasie rzeczywistym, a nawet ex  post jest to bardzo problematyczne. Różne metody pomiaru wstrząsów podażowych przynoszą  często wyniki istotnie różne co do rozmiarów, a nawet co do znaku. Podobne kłopoty występują  w szacowaniu dochodu potencjalnego (i luki popytowej), a także w badaniu oczekiwań  inflacyjnych. 

5. Próby formułowania generalnych wskazówek 

Niektórzy ekonomiści starają się formułować możliwie proste generalne reguły: 

1) Alan Blinder, w swoje książce, sugeruje, że jeśli szok podażowy nie jest przejściowy, to  bank centralny powinien zacieśnić politykę pieniężną, jeżeli nie chce narazić gospodarki na  długi okres utrzymywania się chronicznie wysokiej inflacji. Choć reakcja banku  centralnego zależy od trwałości szoku – im bardziej jest on trwały, tym większe przełożenie  na trwałą inflację i prawdopodobnie większa potrzeba reakcji banku centralnego w celu  dostosowania popytu do zmieniających się warunków podażowych. 

2) Andrzej Rzońca, w swojej prezentacji na seminarium, zaproponował, aby bank centralny  kierował się prostą zasadą, że zawsze (poza sytuacją kryzysu, który jednoznacznie  wywołuje silny ujemny wstrząs popytowy), w odpowiedzi na wzrost inflacji powyżej celu  inflacyjnego podnosi stopy procentowe.  

Stosowanie generalnej reguły podnoszenia stóp procentowych w odpowiedzi na wzrost  inflacji, w przypadku szoku podażowego, byłoby właściwe w przypadku oceny, że  najważniejsze zadanie banku centralnego w takich warunkach, to niedopuszczenie do  sytuacji, w której nastąpi nadmierny wzrost inflacji (por. przypadek 1 omówiony w tabeli  powyżej), natomiast ryzyko, że bank centralny swoimi działaniami pogłębi załamanie  gospodarki (por. przypadek 2), jest w praktyce niewielkie. Taka ocena wydawać się może  uzasadniona w związku ze wspomnianym wyżej ryzykiem nie w pełni świadomego  rozluźnienia polityki pieniężnej w wyniku różnicy między teorią i praktyką w definiowaniu  zmiany w tej polityce. Taka ocena wydawać się też może generalnie zgodna z  doświadczeniem szoków podażowych opisywanych w książce Blindera (a także szoku podażowego po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.). 

Nie należy jednak lekceważyć ryzyka wystąpienia sytuacji, że zbyt energiczne próby  przeciwdziałania inflacji w przypadku szoku podażowego przyczynią się do głębokiego  załamania aktywności gospodarczej (przypadek 2 w tabeli powyżej). Gdyby decydenci 

Strona 3 z 4 

kształtujący politykę monetarną uznali, że ryzyka tego nie należy się w praktyce obawiać,  to wzrosłoby prawdopodobieństwo, że przy jakimś przyszłym szoku podażowym ryzyko to  się zmaterializuje. 

3) Niektórzy ekonomiści twierdzą, że bank centralny nie powinien reagować na szok  podażowy, chyba że pojawią się widoczne dowody, że zaczęła się druga runda inflacji  stymulowanej przez wzrost płac (pogląd wyrażony w jednej z wypowiedzi w dyskusji w  kuluarach seminarium).  

Ten pogląd można uzasadniać następująco: W przypadku szoku podażowego bank  centralny nie ma danych by wiedzieć w czasie rzeczywistym, czy należy rozluźnić czy  zaostrzyć politykę pieniężną, a wiadomo, że każdy błąd będzie kosztowny. Dlatego lepiej  nie podejmować pochopnych działań, dopóki nie ma przekonujących dowodów, że  zaostrzenie polityki jest konieczne.  

Słabością takiego podejścia jest to, że z dużym prawdopodobieństwem prowadzi ono do  nadmiernego rozluźnienia polityki monetarnej, ze względu na wspomnianą wyżej różnicę  w definiowaniu zmiany w polityce pieniężnej, jaka występuje między teorią a praktyką.  Brak zmiany nominalnych stóp procentowych, gdy wskutek szoku podażowego rośnie  inflacja, a w ślad za nią oczekiwanai inflacyjne, oznacza obniżenie realnej stopy  procentowej, czyli rozluźnienie polityki pieniężnej w rozumieniu teorii ekonomii.  

6. Podsumowanie 

Nie ma jednego schematu reakcji polityki pieniężnej na wstrząs powodujący nagłe ograniczenie  podaży. Bank centralny stoi w takim przypadku przed poważnym dylematem, gdyż z jednej  strony nie powinien dopuścić do tego, żeby skutkiem szoku było długotrwałe utrzymywanie się  wysokiej inflacji w gospodarce, a z drugiej strony powinien uniknąć sytuacji, w której polityka  mająca przeciwdziałać inflacji przyczyni się do głębokiego załamania aktywności  gospodarczej. Bank centralny musi się więc kierować bieżącą oceną, które z tych  niebezpieczeństw jest w danym momencie poważniejsze. Ocena taka jest utrudniona przez  problemy z ustaleniem w czasie rzeczywistym dokładnego charakteru szoku (podażowy,  popytowy lub mieszany), siły jego oddziaływania i charakteru (proinflacyjny czy  dezinflacyjny), a także oszacowaniem wartości parametrów takich jak, wysokość stopy realnej,  czy potencjał gospodarki, które mają istotne znaczenie w modelach decyzyjnych banków  centralnych. 

Negatywny szok podażowy powodujący wstrząs w gospodarce stwarza olbrzymie wyzwania  dla polityki pieniężnej oraz komunikacji tej polityki i wiarygodności banku centralnego, a także  dla koordynacji polityki monetarnej i fiskalnej.  

Jarosław Janecki 

Stefan Kawalec 

Ignacy Morawski 

Ernest Pytlarczyk 

Andrzej Rzońca 

Kolejne seminaria z cyklu seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki  stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy”: 

16.05.2023 godz. 17:30-19:30 Kwestia roli oraz koordynacji polityki monetarnej i  fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki. 

13.06.2023 godz. 17:30-19:30 Czy da się obniżać inflację nie powodując wzrostu  bezrobocia? 

Zapraszamy do udziału!

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar