Możliwość przystąpienia do TEP reguluje §5 Statutu Stowarzyszenia:

Część II. Człon­ko­wie Towarzystwa

§ 5

1. Człon­kiem Towa­rzy­stwa może być osoba peł­no­let­nia, czynna w naukach eko­no­micz­nych lub w życiu gospo­dar­czym, nie­za­leż­nie od oby­wa­tel­stwa.

2. Człon­ko­wie Towa­rzy­stwa dzielą się na:Tytuł członka zało­ży­ciela posia­dają – zało­ży­ciele, któ­rzy uchwa­lili zawią­za­nie sto­wa­rzy­sze­nia. Mają oni prawo tym tytu­łem się posłu­gi­wać. W pozo­sta­łym zakre­sie przy­słu­gują im prawa i obo­wiązki człon­ków zwy­czaj­nych.

3. Człon­kiem zwy­czaj­nym Towa­rzy­stwa może zostać osoba fizyczna wpro­wa­dzona przez dwóch członków założycieli lub przez trzech człon­ków zwyczajnych. Orga­nem wła­ści­wym do przyj­mo­wa­nia oświad­czeń woli o przy­stą­pie­niu do Towa­rzy­stwa w cha­rak­te­rze członka zwy­czaj­nego jest zarówno Rada jak i Walne Zebra­nie.

4. Człon­kiem hono­ro­wym może zostać osoba fizyczna, która wyrazi zgodę na przyjęcie tego tytułu. O przy­zna­nie tytułu członka hono­ro­wego wystę­puje wraz z uza­sad­nie­niem Rada Towa­rzy­stwa do Wal­nego Zebra­nia.

5. Człon­kiem nad­zwy­czaj­nym Towa­rzy­stwa może zostać osoba fizyczna w try­bie określonym w ust 5. Tytuł członka nadzwyczajnego nadaje się wyłącz­nie oso­bom posia­da­ją­cym znaczne osią­gnię­cia na polu nauk eko­no­micz­nych.

6. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym może zostać osoba fizyczna lub prawna, na swój wnio­sek, która zechce wspo­móc mate­rial­nie działalność statutową Towa­rzy­stwa i pomoc ta zosta­nie przez Radę Towa­rzy­stwa przy­jęta.

7. O przy­ję­ciu w poczet człon­ków Towa­rzy­stwa posta­na­wia w for­mie uchwały Walne Zebranie.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – DOC DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – PDF