Julia Patorska Przewodniczącą Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Wzmocnienie struktur w terenie, aktywizacja członków Towarzystwa oraz oceny ekonomiczne ex ante – takie zadania sformułowano dla Rady i członków Towarzystwa.

We wtorek, 20 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2016, a po ożywionej dyskusji przyjęto Strategię TEP. Ponadto w związku z rezygnacją z funkcji dr hab. Andrzeja Rzońcy odbyły się wybory uzupełniające oraz uzupełniono skład Rady.

Julia Patorska, dotychczas członek Rady, została wybrana na Przewodniczącą Towarzystwa, a skład Rady został uzupełniony o dwie nowe osoby: prof. Witolda Kwaśnickiego (Wrocław) oraz dra Grzegorza Szczodrowskiego (Gdańsk). Rada w takim składzie będzie pracować do kolejnego Walnego Zebrania w 2018 r., kiedy zakończy się jej kadencja. Pierwsze działania Rady będą skierowane na uruchomienie niektórych działań z przyjętej, wieloletniej strategii TEP, przy zaangażowaniu członków Towarzystwa. Rada stawia także na wzmocnienie terenowych ośrodków, m.in. w Lublinie, Gdańsku, Rzeszowie, Wrocławiu i Krakowie. Wybór dwóch nowych członków Rady spoza Warszawy ma służyć uaktywnieniu członków na terenie całego kraju. W dyskusji na Walnym pojawiła się także idea wychodzenia naprzeciw nowym zagadnieniom ekonomicznym i gospodarczym, w tym związanych z rozwojem technologicznym i innowacjami, i dokonywanie analiz ex ante.