STATUT TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH

Część I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i cel

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Ekonomistów Polskich i może posługiwać się znakiem słownograficznym „TEP” (logo).
2. Stowarzyszenie może posługiwać się obok nazwy jak w ustępie 1 także angielską nazwą Association of Polish Economists.

§ 2

Towarzystwo Ekonomistów Polskich może prowadzić działalność na terenie kraju i poza granicami Rzeczpospolitej. Siedzibą władz Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo ma na celu rozwój nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczo-społecznych współczesnego świata, zarówno wśród swoich członków jak i w społeczeństwie.

§ 4

1. Towarzystwo swoje cele statutowe realizuje w formie działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez:

a) Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
– prowadzenia działalności wydawniczej,
b) Nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
– prowadzenia bibliotek i zbiorów prac i publikacji,
– współpracy z innymi analogicznymi i pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą,
-organizowania konferencji i seminariów otwartych, wykonywania i rozpowszechniania prezentacji, omówień i ocen danych makroekonomicznych, stanu finansów publicznych, zjawisk gospodarczych oraz regulacji.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą określoną w ust. 4 wyłącznie w rozmiarach niezbędnych dla jej prowadzenia i realizacji celów statutowych.
4. Towarzystwo może prowadzi
5. działalność gospodarczą w zakresie:

a) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z).
b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z) w szczególności nauk ekonomicznych.
c) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z).
d) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) obejmująca:
d.i. Działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
d.ii. Doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania.
e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), obejmujące:
e.i. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.
f) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), obejmująca:
f.i. Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
f.ii. Działalność dotyczącą oceny szkoleń,
f.iii. Organizowanie programów wymiany studenckiej.
g) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z), obejmująca:
g.i. Działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich jak:
– organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

5. Nieodłącznym środkiem realizacji celów Towarzystwa jest swoboda dyskusji na forum TEP, w tym na posiedzeniach jego organów oraz konferencjach, seminariach i innych formach działalności.

Część II. Członkowie Towarzystwa

§ 5

1. Członkiem Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, czynna w naukach ekonomicznych lub w życiu gospodarczym, niezależnie od obywatelstwa.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a. członków założycieli
b. członków zwyczajnych
c. członków honorowych
d. członków wspierających.

3. Tytuł członka założyciela posiadają założyciele, którzy uchwalili zawiązanie stowarzyszenia. Mają oni prawo tym tytułem się posługiwać. W pozostałym zakresie przysługują im prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
4. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna wprowadzona przez dwóch członków założycieli lub przez trzech członków zwyczajnych. Organem właściwym do podjęcia decyzji o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa jest Rada Towarzystwa. Od decyzji Rady przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
5. Osoba, która nie jest znana członkom TEP powinna dołączyć do wniosku o przyjęcie obok deklaracji członkowskiej, dodatkowo pisemną rekomendację przynajmniej trzech osób godnych zaufania, którzy nie są członkami TEP, lecz są znani ich członkom.
6. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczo-społecznych współczesnego świata. Organem właściwym do nadania tytułu członka honorowego jest Walne Zebranie Towarzystwa.
7. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub jakikolwiek inny podmiot, który wyrazi gotowość do działania na rzecz Towarzystwa jak również wyrazi gotowość do pomocy w realizacji celów Towarzystwa w jakiejkolwiek formie. Nadanie statusu członka wspierającego Towarzystwa jest w kompetencji Rady Towarzystwa.

§ 6

1. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Członkowie honorowi mają bierne prawo wyborcze.
3. Członek wspierający nie ma innych praw i obowiązków poza prawem do używania tytułu członka wspierającego.

§ 7

1. Członkostwo w Towarzystwie Ekonomistów Polskich ustaje na skutek:

a) Wystąpienia członka z Towarzystwa złożonego w formie pisemnej i adresowanego do Rady Towarzystwa. Za datę wystąpienia uznaje się dzień doręczenia oświadczenia woli w tym zakresie Przewodniczącemu Rady lub w siedzibie Towarzystwa,
b) Uchwały Rady Towarzystwa o wykluczeniu podjętej na skutek nieprzestrzegania zapisów treści Statutu, uchwał organów statutowych Towarzystwa, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Towarzystwa,
c) Uchwały Rady Towarzystwa o wykluczeniu podjętej na skutek umyślnego działania na szkodę Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prawomocnego orzeczenia przez sąd kary utraty praw publicznych, ciężkiego naruszenia zasad etyki zawodowej i prowadzenia działalności w sprawach i zakresie oczywiście sprzecznym z celami Towarzystwa,

d) Uchwały Rady Towarzystwa o wykluczeniu podjętej na skutek niepłacenia składek przez ponad 1 rok pomimo pisemnego upomnienia z wyznaczonym terminem do zapłaty nie krótszym niż 30 dni.

2. Od uchwał o których mowa w pkt. b), c) i d) przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania w tym zakresie jest ostateczna.
3. Członkostwo wygasa również na skutek:

a) śmierci osoby fizycznej,
b) ustania bytu osoby prawnej lub zdolności do czynności prawnych innej jednostki organizacyjnej.

Część III. Władze Towarzystwa

§ 8

1. Zarząd działa pod nazwą “Rada Towarzystwa”.
2. Rada składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Generalnego, wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Kadencja Rady trwa dwa lata. Uzupełnienie składu Rady w sytuacji obniżenia liczby członków poniżej pięciu w trakcie trwania kadencji następuje poprzez podjęcie w tym zakresie stosownej uchwały o wyborze członka przez Radę. Taki wybór, dla dalszego uczestnictwa w Radzie do końca kadencji, wymaga zgody najbliższego Walnego Zebrania.
4. Rada reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
5. Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie dla innych organów. Szczegółowe zasady pracy Rady określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
6. Do podejmowania przez Radę czynności prawnych wymagane jest działanie dwóch członków Rady łącznie, w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących.
7. Rada podejmuje uchwały większością bezwzględną obecnych przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 9

1. Najwyższą władza Towarzystwa jest Walne Zebranie, które składa się z członków Towarzystwa.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku w terminie wyznaczonym przez Radę. Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Rada z inicjatywy własnej, na wniosek co najmniej 10% członków zwyczajnych lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Informacje o zwołaniu Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Rada przekazuje wszystkim członkom pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, zawiadamiając o jego terminie i miejscu oraz propozycji porządku obrad.
5. Dla ważności uchwał podejmowanych w trakcie Walnego Zebrania Członków konieczne jest uczestnictwo co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
6. Jeżeli nie zostanie spełniony wymóg określony w ust. 5,  Rada zwołuje drugie Walne Zebranie  skutecznie obradujące bez względu na liczbę uczestników, które może być wyznaczone o 15 minut później tego samego dnia.
7. Walne Zebranie może się odbywać w trybie zdalnym, w tym także w tej formie mogą być też podejmowane uchwały oraz przeprowadzane głosowania, do czego powoływana jest komisja skrutacyjna pośród członków nie kandydujących na jakiekolwiek stanowisko w Towarzystwie.
8. Głosowania jawne w trybie zdalnym przeprowadzane jest albo poprzez podniesienie dłoni przy odczytaniu sposobu głosowania tj. głos „za”, głos „przeciw” i głos „wstrzymujący się”, które to następnie zliczone i zaprotokołowane zostaną przez komisję skrutacyjną albo też wskazaniu na 5 minut przed głosowaniem adresu strony internetowej dla członków uczestniczących w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu na której zostaną umieszczone odpowiednie wnioski wraz ze sposobem głosowania. W przypadku głosowań tajnych przeprowadza się je wyłącznie w drodze wskazania na 5 minut przed głosowaniem adresu strony internetowej dla członków uczestniczących w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
9. Ze Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w tym także przeprowadzonego w trybie zdalnym, sporządza się protokół, do którego załączone zostanie sprawozdanie komisji skrutacyjnej wskazującej na tryb głosowań i poszczególne wyniki.
10. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdania Rady oraz Komisji Rewizyjnej za rok poprzedni oraz zatwierdza budżet na rok następny.
11. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach wyraźnie wskazanych w statucie zwykłą większością głosów obecnych członków założycieli i członków zwyczajnych, z wyjątkiem uchwał w sprawie:

a. zmiany statutu,
b. kupna lub sprzedaży nieruchomości,
c. rozwiązania Towarzystwa,

w których uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych członków założycieli i członków zwyczajnych.

§ 10

1. Organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród członków zwyczajnych i członków założycieli przez Walne Zebranie na okres dwóch lat.
3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
4. Uzupełnienie składu Komisji do czasu odbycia najbliższego Walnego Zebrania następuje w drodze uchwały Komisji.
5. Komisja Rewizyjna kontroluje prawidłowość prowadzenia spraw finansowych i ksiąg Towarzystwa oraz zgodność wydatków z celami statutowymi.
6. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu po zapoznaniu ze swą oceną Rady Towarzystwa.
7. Komisja podejmuje uchwały większością bezwzględną w obecności co najmniej dwu członków Komisji.

Część IV. Majątek Towarzystwa

§ 11

1. Majątek Towarzystwa finansowany jest ze składek członkowskich, dochodów, o których mowa niżej oraz funduszy celowych i Funduszu Towarzystwa. Fundusz Towarzystwa powinien mieć pokrycie do kwoty 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych), z którego 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz na finansowanie mienia nabytego przez Towarzystwo dla potrzeb administracyjnych i zarządu ogólnego.
2. Dochody Towarzystwa mogą pochodzić z:

a) Składek członkowskich,
b) Darowizn, spadków, zapisów,
c) Dochodów z majątku Towarzystwa,
d) Ofiarności publicznej,
e) Dochodów z działalności gospodarczej.

3. Dochody z działalności gospodarczej oraz majątku Towarzystwa mogą służyć powiększeniu Funduszu Towarzystwa dla realizacji celów statutowych.
4. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani płacić składki w trybie i wysokości ustalonych w regulaminie przyjętym przez Walne Zebranie. Środki pieniężne uzyskane ze składek członkowskich mogą do wysokości 50% wpływów danego roku być przeznaczona na Fundusz Towarzystwa.

§ 12

Znak słownograficzny i nazwa Towarzystwa są chronione prawnie, w związku z tym jakiekolwiek ich użycie wymaga zgody Towarzystwa.

§ 13

W razie rozwiązania Towarzystwa na podstawie decyzji jej członków cały majątek TEP przechodzi na własność instytucji społecznych według wyboru ostatniego Walnego Zebrania.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar