Czy Grecja musi opuścić euro – zaproszenie na panel

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 23 maja 2012 roku o godz. 10.00 w Szkole Głów­nej Handlowej.

Ser­decz­nie zapraszamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy z Szkołą Główną Handlową:

Czy Grecja musi opuścić euro

Uczest­ni­kami panelu będą:

  • Mark Allen – przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Środkową i Wschodnią w Warszawie,
  • Stefan Kawalec – były wiceminister Finansów, Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o.,
  • Leokadia Oręziak – Szkoła Główna Handlowa,
  • Witold Orłowski – członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Prze­wod­ni­czący Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Pol­skich Ryszard Petru.
Dys­ku­sja odbę­dzie się 23 maja 2012 roku (środa) o godzi­nie 10.00 w budynku głów­nym Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej (Al. Nie­pod­le­gło­ści 162 w War­sza­wie) w sali nr 233 (II piętro).

Wstęp wolny.
Uprzej­mie pro­simy o potwier­dze­nie obec­no­ści drogą mailową: sekretariat@tep.org.pl.
Oficjalne zaproszenie: [download id=”29″ format=”1″]

Serdecznie zapraszamy!