Perspektywy rynku pracy w spowalniającej gospodarce – zaproszenie na panel TEP

Towarzystwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 26 listopada 2012 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Szkole Głów­nej Handlowej.

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy ze Szkołą Główną Handlową:

Perspektywy rynku pracy w spowalniającej gospodarce

 Uczest­ni­kami panelu będą:

  • Władysław Kosiniak – Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej,
  • Piotr Lewandowski – Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa,
  • Paweł Strzelecki – Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Szkoła Główna Handlowa,
  • Wiktor Wojciechowski – główny ekonomista Invest-Banku, Szkoła Główna Handlowa

Pro­wa­dze­nie: Prze­wod­ni­czący Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Pol­skich Ryszard Petru.

Dys­ku­sja odbę­dzie się dn. 26 listopada 2012 roku (poniedziałek) o godzi­nie 12.00 w Szkole Głów­nej Han­dlo­wej, w Sali nr 4B w budynku C, na czwartym piętrze, Al. Niepodległości 128 (skrzyżowanie Al. Niepodległości i ul. Madalińskiego) w Warszawie.

Wstęp wolny.

Uprzej­mie pro­simy o potwier­dze­nie obec­no­ści drogą mailową: sekretariat@tep.org.pl

Ofi­cjalne zapro­sze­nie: [download id=”74″ format=”2″]