Po Walnym Zebraniu TEP

W dniu 17 listopada 2014r. odbyło się Walne Zebranie naszego Towarzystwa, podczas którego przedyskutowano jego dotychczasowy dorobek i działalność w ostatnim okresie sprawozdawczym, przyjęto niezbędne dla bardziej efektywnego działania zmiany w Statucie oraz Deklarację Programową, a także dokonano wyboru władz TEP na nową, dwuletnią kadencję.

W skład nowej Rady wybrani zostali: Ryszard Petru (przewodniczący); Andrzej Kondratowicz i Bohdan Wyżnikiewicz (dwaj wiceprzewodniczący), Ewa Balcerowicz (sekretarz generalny) oraz Jan Winiecki i Andrzej Halesiak (członkowie).

W skład nowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Jan Stefanowicz (którego następnie KR wybrała na swego przewodniczącego), Iwona Mazur i Wiktor Patena.

Materiały z Walnego Zebrania wkrótce na naszej stronie www; aktualny Statut opublikowany zostanie po jego zarejestrowaniu przez KRS.

Towarzystwo wyraża podziękowanie wszystkim członkom przybyłym na Walne Zebranie, a w szczególności członkom ustępującej Rady i Komisji Rewizyjnej za ich trud włożony w pracę TEP i troskę o jego efektywne funkcjonowanie w trakcie ubiegłej kadencji.