Analiza zmian cen zbóż i pasz w Polsce w latach 2015 – 2021

O PROJEKCIE

Celem projektu jest analiza zmian ceny zbóż i pasz w Polsce  w latach 2015 – 2021. Analiza empiryczna będzie obejmować weryfikację determinantów krajowych cen skupu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i śruty sojowej oraz pasz dla drobiu, trzody i bydła w Polsce, w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2021 roku. W ramach badań przeprowadzone zostaną estymacje z wykorzystaniem trzech rodzajów modeli ekonometrycznych: modeli korekty błędem, modeli typu local projection oraz modeli typu local projection z dodatkową analizą warunków panujących na rynku walutowym. Wśród potencjalnych determinantów kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym znajdą się: ceny kontraktów terminowych dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku i soi, poziom i zmienność kursu walutowego, ceny frachtu morskiego oraz wielkość krajowych zbiorów zbóż. Z kolei wśród determinantów cen pasz uwzględnione zostaną krajowe ceny zbóż oraz śruty rzepakowej, a także ceny importowanej śruty sojowej. W przypadku analizy krajowych cen zbóż i pasz uwzględnione zostaną dodatkowo miesięczne czynniki sezonowe.

Ekspertyza będzie się składać z trzech rozdziałów i podsumowania. W I rozdziale zaprezentowana zostanie ogólna analiza sytuacji popytowo-podażowej na światowym i krajowym rynku zbóż i roślin oleistych oraz rynku pasz w Polsce. Stanowi ona punkt wyjścia do przeprowadzenia zaplanowanych badań. W II rozdziale zaprezentowany zostanie przegląd literatury podejmującej główny temat badań oraz analizę zmian cen w latach 2015 – 2021 wybranych gatunków zbóż i pasz w Polsce. W III rozdziale przeprowadzona zostanie analiza ekonometryczna badanych zależności. Analizę zakończy podsumowanie obejmujące podstawowe wnioski z przeprowadzonej analizy.

Zespół

W skład Zespołu wchodzą:
dr Jarosław Janecki (Kierownik Projektu, TEP – Towarzystwo Ekonomistów Polskich)
dr hab. Piotr Ciżkowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i TEP)
dr Jakub Olipra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Wiktor Wojciechowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i TEP)

Partnerzy

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.