Relacja z panelu dyskusyjnego TEP i Związku Banków Polskich pt. „Rola banków w finansowaniu gospodarki. Jaki system finansowy jest potrzebny Polsce?”

Przedstawiamy krótką relację z panelu TEP i ZBP, podczas którego w oparciu o raport Andrzeja Halesiaka, dyskutowano o sektorze bankowym i jego roli w rozwoju gospodarczym.

Podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego 25 maja 2017 r. z inicjatywy TEP wspólnie przez Towarzystwo i Związek Banków Polskich pt. „Rola banków w finansowaniu gospodarki. Jaki system finansowy jest potrzebny Polsce?” członek TEP Andrzej Halesiak przedstawił swój raport, który dostępny jest na stronie internetowej TEP [https://tep.org.pl/system-finansowy-dla-polski/] i tym samym otworzył dyskusję nad rolą sektora bankowego dla rozwoju gospodarki. Według A. Halesiaka głównym wyzwaniem w kontekście finansowania przyszłych potrzeb gospodarki wydaje się być sytuacja sektora bankowego, w którym w ostatnich latach zaobserwować można redukcję potencjału ekspansji aktywów. Autor Raportu podsumowuje, że obecna wielkość i kształt systemu finansowego w Polsce dość dobrze odpowiadają potrzebom gospodarki, zapewniają dostęp do finansowania nie generując przy tym istotnych zagrożeń.

W dalszej kolejności wystąpiła prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, która odniosła się do zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji w szerszym zakresie, biorąc pod uwagę region krajów Europy środkowo-zachodniej i południowej. Przedstawione informacje wynikały z prowadzonych przez prof. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską badań dotyczących znaczenia kapitału zagranicznego w sektorach bankowych regionu dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Wpływ i znaczenie sektora bankowego na rozwój, w opinii mówczyni, zależy od poziomu rozwoju gospodarczego i wysokości PKB. Odpowiadając na pytanie będące tematem dyskusji, prof. Iwanicz-Drozdowicz podkreśliła, że system finansowy musi być zróżnicowany pod kątem źródeł finansowania, a polski system finansowy kształtować się będzie w korelacji z sytuacją geopolityczną i ekonomiczną nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Dr Jerzy Pruski, występujący jako trzeci, zwrócił uwagę, że brakuje perspektywicznego spojrzenia na rolę banków w finansowaniu gospodarki, brakuje prognoz i analiz, a nieliczne opracowania dotyczącego tego zagadnienia odnoszą się do teraźniejszości. Stwierdził także, że w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego dostrzegł duże rozbieżności pomiędzy wynikami badań naukowych, a znaczeniem sektora finansowego dla gospodarki. Obserwacja działań podejmowanych przez poszczególne państwa w reakcji na kryzys ukazała potężną ekspansję pieniądza i skupienie się na kredytach. Okazuje się, że instytucje sektora bankowego, sięgając po różne środki i podejmując próby zminimalizowania skutków kryzysu, ukazały ogromną rolę tego sektora w finansowaniu gospodarki. Dr Jerzy Pruski zwrócił także uwagę na gwałtowny spadek rentowności banków polskich, odniósł się do kilku wybranych wskaźników odzwierciedlających kondycję banków oraz omówił relację kredytów do depozytów w polskim sektorze bankowym. Podsumowując dodał, że nie ma oznak, aby miała nastąpić zmiana struktury rynku finansowego w stronę rynku kapitałowego, która mogłaby zmniejszyć rolę banków oraz wyraził opinię, iż wbrew poglądom przedstawionym przez przedmówczynię popartych literaturą, pośrednictwo finansowe wspiera rozwój gospodarczy kraju.

Retranmisja z panelu dostępna na kanale bankier.tv

Rola banków w finansowaniu gospodarki – wprowadzenie do dyskusji [PDF]