Czy Grecja musi opuścić euro – relacja z panelu

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rela­cją z dzi­siej­szego panelu dys­ku­syj­nego pt. „Czy Grecja musi opuścić strefę euro”

W dniu 23 maja 2012 r. odbył się zor­ga­ni­zo­wany przez Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich przy współ­pracy Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej panel dys­ku­syjny pt. „Czy Grecja musi opuścić strefę euro”.

W dys­ku­sji pro­wa­dzo­nej przez Prze­wod­ni­czą­cego Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Pol­skich Ryszarda Petru, udział wzięli Mark Allen, przedstawiciel w Warszawie Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Środkową i Wschodnią,  Stefan Kawalec, były wiceminister Finansów, Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o.,  Leokadia Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej, oraz  Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

W ramach panelu przedyskutowano warianty rozwoju sytuacji gospodarczej w Grecji.

Mark Allen z Międzynarodowego Funduszu Walutowego podzielił się swoimi prywatnymi ocenami i podkreślił, że wyjście Grecji ze strefy euro byłoby katastrofą dla tego kraju. Stwierdził też, że instytucje międzynarodowe mają możliwości, aby tej sytuacji zapobiec.

Witold Orłowski wskazał na dylemat związany z niedopasowaniem systemu gospodarczo-politycznego w Grecji  do systemu waluty twardej. W krótkim okresie jej wyjście ze strefy euro nie byłoby korzystne dla żadnej ze stron.

Stefan Kawalec stwierdził, że nawet federalizm fiskalny strefy euro nie wystarczy, aby poprawić sytuację. Wskazał również na potrzebę opuszczenia strefy euro przez najbogatsze kraje.

Leokadia Oręziak zwróciła uwagę na występujące od powstania strefy euro niedoskonałości jej konstrukcji i potrzebę przeprowadzenia niezbędnych reform instytucjonalnych.

Na zakoń­cze­nie zapro­szeni Goście odpo­wie­dzieli na pyta­nia uczest­ni­ków panelu.