Stanowisko TEP do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok z dn. 5 września 2012 roku

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich prze­ka­zało swoją opi­nię doty­czącą pro­jektu ustawy budże­to­wej na 2013 rok do:

  • Kan­ce­la­rii Pre­zesa Rady Ministrów,
  • Mini­ster­stwa Finansów,
  • Sej­mo­wej Komi­sji Finan­sów Publicz­nych oraz
  • Biura Ana­liz Sejmowych.

Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się z jej tre­ścią:  [download id=”33″ format=”1″]