W Polsce marnujemy 5 mln ton żywności rocznie

Z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że łącznie marnujemy prawie 5 mln ton żywności. Do strat i marnowania żywności dochodzi w całym łańcuchu żywnościowym, począwszy od produkcji rolniczej, przez przetwórstwo i dystrybucję aż do konsumpcji, odpowiedzialne za marnotrawstwo żywności są wszystkie podmioty wchodzące w skład tego łańcucha. Konsumenci indywidualni odpowiadają za ponad 60% tego marnotrawstwa, dlatego należy skoncentrować się na ograniczeniu strat w gospodarstwach domowych. Duży udział w marnotrawstwie żywności mają także gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa spożywcze (po ok. 15-16% ogółu strat w łańcuchu żywnościowym). Podmioty handlowe, firmy transportowe oraz placówki gastronomiczne odpowiadają za stosunkowo niewielkie ilości marnowanej żywności.

Badania przeprowadzone w ramach projektu PROM1 dowodzą, że marnotrawstwo żywności to poważny problem w Polsce. W 2018 r. łączne straty i marnotrawienie żywności oszacowano na blisko prawie 5 mln ton rocznie (4 840 946). Produkcja podstawowa (rolnicza) odpowiadała za 15,5% marnowanej żywności w całym łańcuchu żywnościowym, a przetwórstwo spożywcze za 15,6%. Niewielka ilość, w stosunku do pozostałych ogniw, marnowała się podczas transportu – 0,7%, w gastronomii – 1,2% i w handlu – 7,0%. Najwięcej żywności marnowali konsumenci – 60%. Należy jednak zaznaczyć, że szacunki te mogą być niepełne, ze względu na zbyt małą próbę badawczą i trudności w pozyskaniu wiarygodnych danych. Szczególnie dotyczy to takich ogniw, jak transport, handel i gastronomia2. Z dużą dozą ostrożności można szacować, że w Polsce marnuje się rocznie ok. 14% ogólnej produkcji żywności, a jeśli odniesiemy wielkość strat do zużycia krajowego (produkcji pomniejszonej o eksport i powiększonej o import), to odsetek marnowanej żywności przekroczy 17%.

W gospodarstwach rolnych, w zależności od sektora, poziom strat żywności był różny. Procentowy udział strat w całkowitej wielkości produkcji najniższy był w gospodarstwach mleczarskich (0,2%). W pozostałych sektorach poziom strat był znacznie wyższy i wynosił od 0,75% w przypadku gospodarstw uprawiających rzepak i rzepik do 3,89% w gospodarstwach owocowo-warzywnych. Średnio dla wszystkich sektorów straty stanowiły niemal 1,5% produkcji3

Poziom strat żywności w poszczególnych sektorach przetwórstwa spożywczego również był zróżnicowany i kształtował się w przedziale 0,5-8,6%. Sektory przetwarzające produkty o krótkim okresie trwałości, przykładowo owoce i warzywa, ponosiły znacznie wyższe straty (8,6%) niż takie sektory, jak np. zbożowo-młynarski (0,45%). Produkcja przetworów owocowo-warzywnych generowała również dużo odpadów produkcyjnych, które powiększały masę strat. Podobnie było w przetwórstwie mięsa (3,19%) czy ryb (2,75%). Sektorem odznaczającym się dość niskimi stratami było przetwórstwo mleka (0,53%). To sektor charakteryzujący się bardzo wysokim poziomem rozwoju technologicznego, który pozwalał producentom na maksymalne wykorzystanie surowców i osiąganie najwyższych standardów na wszystkich etapach procesu produkcyjnego4

W gospodarstwach domowych najczęściej marnowane były takie produkty żywnościowe, jak: pieczywo, owoce i warzywa, mięso i ryby oraz mleko i produkty mleczne. Często wyrzucane były także resztki posiłków. Do wyrzucania produktów żywnościowych przyznało się 37,2% Polaków, a gotowych niespożytych posiłków aż 70,3%5.

Zgodnie z długoterminową prognozą rozwoju zjawiska marnotrawstwa żywności w Polsce, wykonaną na zamówienie Federacji Polskich Banków Żywności w ramach projektu PROM (przez firmę 4CF, według metodyki badania delfickiego), do 2030 r. istnieje realny potencjał do ograniczania marnowania żywności – z poziomu blisko 5 do ok. 3 mln ton w skali roku. Największy udział, chociaż niższy niż obecnie, będą mieć wciąż gospodarstwa domowe (ok. 37%). Zwiększy się do ok. 20% udział produkcji rolniczej oraz zmniejszy do ponad 13% udział przetwórstwa spożywczego. Pozostałe ogniwa łańcucha żywnościowego będą w znacznie mniejszym stopniu odpowiedzialne za marnotrawienie żywności, ale w porównaniu z 2018 r. będą to wyższe wartości6.

Dla ograniczenia marnotrawstwa żywności eksperci biorący udział w badaniu za najskuteczniejsze uznali działania podejmowane w gospodarstwach domowych, czyli w ogniwie łańcucha, w którym żywności marnuje się najwięcej. Dość nisko ocenili natomiast prawdopodobieństwo (na mniej niż 25%), że Polsce uda się zrealizować dyspozycję rezolucji Parlamentu Europejskiego z 16 maja 2017 r. w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności7, która zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia do 2030 r. marnotrawienia żywności o połowę (w porównaniu z 2014 r.). 


Projekt PROM (2018-2021) „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG (Nr 1/385753/1/2018), https://projektprom.pl

S. Łaba, B. Bilska, M. Tomaszewska, R. Łaba, K. Szczepański, A. Tul-Krzyszczuk, M. Kosicka-Gębska, D. Kołożyn-Krajewska, Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce, „Przemysł Spożywczy” 2020, t. 74, nr 11, s. 10-18.

M. Kwasek, S. Łaba, Straty i marnotrawstwo żywności w produkcji podstawowej (rolnictwie) w Polsce, [w:] S. Łaba (red.), Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu, IOŚ-PIB, Warszawa 2020, s. 23-52.

I. Szczepaniak, R. Grochowska, Skala strat i marnotrawstwa żywności w ogniwie przetwórstwa spożywczego w Polsce i przyczyny ich powstawania, [w:] S. Łaba (red.), Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu, IOŚ-PIB, Warszawa 2020, s. 53-72.

M. Tomaszewska, B. Bilska, D. Kołożyn-Krajewska, M. Piecek, Analiza przyczyn marnotrawstwa żywności w polskich gospodarstwach domowych, [w:] S. Łaba (red.), Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu, IOŚ-PIB, Warszawa 2020, s. 107-127.

Nie marnujmy. Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku. Raport z badań, Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa 2021.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (2016/2223(INI)), Dz. Urz. UE C 307/25, 30.8.2018.

dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ-PIB
Członek TEP
e-mail: Iwona.Szczepaniak@ierigz.waw.pl

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych. 

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar