Wrocławskie rozmowy o produktywności gospodarki

12 kwietnia 2018 na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja naukowa Produktywność Gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, organizowana wspólnie przez TEP, NBP i Uniwersytet Wrocławski. W konferencji uczestniczyło ponad 90 przedstawicieli nauki, instytucji finansowych, biznesu i studentów. Uczestników konferencji powitali rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adam Jezierski oraz dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Karol Kiczka, prezes TEP Julia Patorska oraz dr hab. Jacek Kotłowski z NBP.

Autorzy prezentowanych na konferencji referatów (spis referatów jest tu) prezentowali wyniki najnowszych badań nad kluczowymi zagadnieniami, dotyczącymi uwarunkowań produktywności czynników wytwórczych, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym. Do najważniejszych spośród dyskutowanych problemów należy zaliczyć następujące:

  • Możliwości pomiaru produktywności gospodarki przy pomocy rachunku KLEMS, oceny procesu konwergencji gospodarki polskiej w stosunku do innych krajów UE, określenia udziału poszczególnych czynników produkcji we wzroście gospodarczym Polski w układzie sektorowym i regionalnym.
  • Określenie głównych czynników determinujących produktywność czynników produkcji na poziomie przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału i pracy, ale także czynników mających istotne znaczenie dla wprowadzania innowacji i transferu technologii, takich jak formy własności przedsiębiorstw, ich wielkość, rodzaj i miejsce prowadzonej działalności gospodarczej, możliwości pozyskiwania inwestycji zagranicznych, udziału w eksporcie, powiązania z dostawcami i odbiorcami, relacje między łańcuchami wartości, stosowane metody zarządzania czy umiejętności marketingowe.

Dyskutowano także nad wpływem kryzysu finansowego i gospodarczego na transfer technologii, udziałem wielkich koncernów w finansowaniu działalności badawczo – rozwojowej, wkładem imigracji do wzrostu gospodarczego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem imigracji z Ukrainy, wpływem globalizacji na integrację i pozycje konkurencyjne przedsiębiorstw, w tym wielkość realizowanych marż monopolistycznych. Poruszano również problemy dotyczące nierówności dochodowych i zróżnicowania poziomu życia, rynku pracy oraz wpływu układu instytucjonalnego na produktywność gospodarek.

Osobnym wątkiem dyskusji były stosowane metody i narzędzia badawcze. Wiele uwagi poświęcono różnym koncepcjom pomiaru produktywności. Zarówno referenci jak i dyskutanci podkreślali problemy, na które napotykano w badaniach. Dotyczyły one braku możliwości precyzyjnego pomiaru, dostępu do wiarygodnych danych, braku reprezentatywności wykorzystywanych prób. Deklarowano dalsze prace nad doskonaleniem warsztatu badawczego i kontynuowanie badań.

Uczestnicy konferencji wysłuchali specjalnego wykładu prof. Beaty Javorcik z University of Oxford nt Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, produktywność, struktura eksportu. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, której uczestniczy dyskutowali nad rozchodzącymi się ścieżkami produktywności wynagrodzeń, poszukując zarówno przyczyn tego zjawiska, jak i pojawiających się wyzwań.

Czytaj więcej o Konferencji