Wyższa inflacja i niższy PKB – potencjalny dylemat RPP (36/2019)

Na listopadowym posiedzeniu, zgodnie z oczekiwaniami, członkowie RPP pozostawili na tym samym poziomie podstawowe stopy procentowe. Nowa projekcja podstawowych parametrów makroekonomicznych nie przyniosła dużych zmian. Nieco wyższa inflacja i niższa dynamika PKB w najbliższych kwartałach może sprzyjać utrzymywaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie w dłuższym czasie. Jednak jeśli dynamika inflacji i PKB będzie wyższa od oczekiwanej, członkowie RPP będą mieli dylemat. Wyższa inflacja w sytuacji spowolnienia aktywności gospodarczej będzie bowiem wymuszała korekty w polityce pieniężnej.

Zgodnie z oczekiwaniami uaktualniona projekcja inflacji i PKB nie spowodowała zmian w polityce pieniężnej. Podstawowa stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc. Większość członków RPP preferuje utrzymywanie kosztów pieniądza na niezmienionym poziomie. Rada powtórzyła prognozy dotyczące inflacji: w I kw. 2020 r. nastąpi wzrost inflacji, a następnie jej dynamika ulegnie obniżeniu. Warto jednak zwrócić uwagę, że w komunikacie po posiedzeniu Rada stwierdziła, że inflacja „w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego”. Jednak uaktualniona projekcja nie wyklucza, że dynamika inflacji jeszcze w 2021 roku będzie powyżej celu 2,5 proc. Zgodnie z projekcją wynikającą z modelu banku centralnego, w 2021 r. inflacja będzie się kształtowała w przedziale 1,6–3,6 proc. (wobec 1,3–3,5 proc. z projekcji z lipca 2019 r.). Przedziałowe wartości projekcji inflacji są również nieco wyższe w przypadku lat 2019-2020 i wynoszą odpowiednio: 2,2–2,4 proc. w 2019 r. (wobec wcześniejszej 1,7–2,3 proc.) oraz 2,1–3,6 proc. w 2020 r. (wobec 1,9–3,7 proc.). Cały czas warto pamiętać, że kształtowanie się inflacji powyżej celu w dłuższym okresie może mieć wpływ na wzrost oczekiwań inflacyjnych. Z dzisiejszej perspektywy otoczenie zewnętrzne nie powinno jednak generować dodatkowych napięć inflacyjnych. Za niższą dynamiką cen przemawia coraz bardziej spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce, o którym przypominają również przedstawiciele banku centralnego. Z drugiej strony, nadal mamy sporo niepewnych, proinflacyjnych czynników krajowych, które dzisiaj powstrzymują Radę przed działaniami.

Z zaprezentowanych, nowych listopadowych projekcji inflacji NBP wynika, że dynamika PKB może być niższa, niż oczekiwano wcześniej. W 2019 r. może znaleźć się w przedziale 3,9–4,7 proc. (wobec 3,9– 5,1 proc. w projekcji z lipca 2019 r.), w 2020 r. w przedziale 2,7–4,4 proc. (wobec 3,0–4,8 proc.) oraz w 2021 r. w przedziale 2,3–4,2 proc. (wobec 2,4–4,3 proc.). Więcej szczegółów dotyczących projekcji CPI i PKB poznamy po publikacji całego Raportu o inflacji, we wtorek 12 listopada.

Nie możemy wykluczyć, że w najbliższych kwartałach RPP stanie przed dylematem wprowadzania ewentualnych korekt w polityce pieniężnej. Z jednej strony, nieco dłuższy okres podwyższonej inflacji, powyżej celu, powinien wpłynąć na zaostrzenie retoryki Rady i przybliżyć nas do podwyżek stóp procentowych. Z drugiej strony, spowolnienie aktywności gospodarczej przemawia za powstrzymywaniem się przed zwiększeniem restrykcyjności polityki pieniężnej. Z dzisiejszej perspektywy, trudno oczekiwać, aby wewnątrz RPP wyodrębniła się większość popierająca podwyżki stóp procentowych, tym bardziej że najważniejsze na świecie banki centralne prowadzą łagodną politykę pieniężną. Jednak jeśli skala wzrostu inflacji będzie wyższa od oczekiwanej, a spowolnienie aktywności gospodarczej głębsze, wówczas członkowie RPP będą postawieni przed trudnymi decyzjami. Działania ze strony RPP będą wówczas już niezbędne. Dzisiaj, skala niepewności z punktu widzenia RPP jest na tyle duża, że większym komfortem dla Rady jest powstrzymywaniem się przed jakimikolwiek zmianami w polityce pieniężnej.


Kontakt do autora:
dr Jarosław Janecki
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: jaroslaw.janecki@tep.org.pl
jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl
tel. +48 601 072 268

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych
dziedzin nauk ekonomicznych.