FAQ

Kto może zostać członkiem TEP?
Warunki członkostwa w TEP określa statut Towarzystwa. Zgodnie z nim Członkiem TEP może być osoba pełnoletnia, czynna w naukach ekonomicznych lub w życiu gospodarczym, niezależnie od obywatelstwa. W związku z tym, iż TEP nie jest organizacją masową członkiem zwyczajnym TEP może zostać osoba fizyczna wprowadzona przez dwóch członków założycieli lub przez trzech członków zwyczajnych.

Czy TEP jest zainteresowany współpracą z organizacjami studenckimi?
Tak, Towarzystwo (TEP) jest zainteresowane współpracą z organizacjami studenckimi. Studenci są grupą społeczną, którą TEP otacza szczególnym zainteresowaniem. Rozwijanie i utrzymywanie kontaktu z organizacjami studenckimi wpisuje się w misję TEP.

Jak można zostać członkiem TEP?
Warunki członkostwa w TEP określa statut Towarzystwa w części II (statut jest dostępny w zakładce “TEP” -> “Dokumenty”). Członkiem TEP może być osoba pełnoletnia, czynna w naukach ekonomicznych lub w życiu gospodarczym, niezależnie od obywatelstwa. Członkiem zwyczajnym TEP może zostać osoba fizyczna wprowadzona przez dwóch członków założycieli lub przez trzech członków zwyczajnych. Organem właściwym do przyjmowania oświadczeń woli o przystąpieniu do TEP w charakterze członka zwyczajnego jest Rada i Walne Zebranie.

Co to jest TEP?
Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych. Głównym celem TEP jest: 1) rozwój nauk ekonomicznych, 2) krzewienie wiedzy ekonomicznej, 3) wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych i gospodarczych współczesnego świata, 4) wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Jakie są główne cele TEP?
Głównym celem TEP jest: 1) rozwój nauk ekonomicznych, 2) krzewienie wiedzy ekonomicznej, 3) wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych i gospodarczych współczesnego świata, 4) wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Jak można wesprzeć działalność TEP?
TEP jest organizacją non-profit i rozwija się dzięki ofiarności partnerów – osób fizycznych i prawnych. Wsparcia TEP mogą Państwo dokonać poprzez: 1) wpłatę na rachunek bankowy: mBank Rachunek Nr: 27 1140 1010 0000 5150 0500 1001 2)wpłatę przy użyciu karty płatniczej (na stronie TEP w zakładce “Wesprzyj TEP”). Więcej informacji na temat współpracy uzyskają Państwo kontaktując się z Sekcją Fundraisingu (informacje w zakładce “Wesprzyj TEP”).

No Comments Yet

Leave a Reply