O PROJEKCIE

Projekt, którego zwieńczeniem będzie w założeniu Ekspertyza złożona z poszczególnych opracowań cząstkowych dotyczących zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, jest wspólnym przedsięwzięciem TEP i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

Podstawą ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodnie z Konstytucją gospodarstwo rodzinne. W naszym rozumieniu tego przepisu gospodarstwo rodzinne powinno być miejscem pracy, zapewniającym właścicielowi i jego rodzinie życie na właściwym poziomie, nie odbiegającym od poziomu życia rodzin, pracujących poza rolnictwem. Niestety, większość polskich gospodarstw rolnych tego warunku nie spełnia obecnie i jeśli ich możliwości produkcyjne nie ulegną zdecydowanemu zwiększeniu – nie będzie ich spełniać również w przyszłości. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić tylko w bardzo długim okresie, ale mimo to powinno się prowadzić taką politykę rolną, która będzie zdecydowanie, ale równocześnie rozważnie, wspierała przekształcanie gospodarstw rolnych w silne jednostki ekonomiczne. Obecny okres, w którym działania rządu są wspierane finansowo przez Unię Europejską (Wspólna Polityka Rolna), sprzyja prowadzeniu takiej polityki. Celem ekspertyzy jest zatem analiza istniejącej struktury produkcyjnej gospodarstw rolnych i poszukiwanie możliwości przyspieszenia zmian w tej dziedzinie, uwzględniających jednakże istniejące ograniczenia o charakterze społecznym.

Ekspertyza będzie się składać z następujących, ściśle ze sobą powiązanych części:

 1. Podsumowanie ekspertyzy i wnioski (executive summary) – prof. dr hab. Walenty Poczta i dr Janusz Rowiński;
 2. Rynek ziemi rolniczej – dr Józef Pyrgies;
 3. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna) – prof. dr hab. Walenty Poczta;
 4. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (kwestie dochodowe) – dr hab. Wawrzyniec Czubak;
 5. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka środowiskowa) – dr hab. Arkadiusz Sadowski;
 6. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka społeczna) – prof. dr hab. Wojciech Knieć;
 7. Struktury produkcyjne – województwo małopolskie – prof. dr hab. Wiesław Musiał, dr Wojciech Sroka, dr Tomasz Wojewodzic;
 8. Rolnictwo Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego woj. wielkopolskiego – dr Benedykt Pepliński;
 9. Handel zagraniczny artykułami rolno – żywnościowymi – dr Janusz Rowiński;
 10. Wspólna Polityka Rolna w latach 2013 – 2020 i po roku 2020 – dr Janusz Rowiński.
ZAKRES EKSPERTYZ (DOC)

ZESPÓŁ

Ekspertyza zostanie opracowana w zespole kierowanym przez dra Janusza Rowińskiego, który zaprosił do udziału w Projekcie cenionych specjalistów w dziedzinie rolnictwa i żywienia.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. dr Janusz Rowiński (Współkierownik Kierownik Projektu, TEP – Towarzystwo Ekonomistów Polskich);
 2. prof. dr hab. Walenty Poczta (Współkierownik Projektu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
 3. dr Józef Pyrgies – (doradca, prowadzący własną firmę);
 4. dr hab. Wawrzyniec Czubak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
 5. dr Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
 6. dr hab. Arkadiusz Sadowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
 7. prof. dr hab. Wojciech Knieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologii);
 8. prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny);
 9. dr Wojciech Sroka – (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny);
 10. dr Tomasz Wojewodzic (UR w Krakowie, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny).

PARTNERZY

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.
Więcej informacji: www.efrwp.pl