Konferencja naukowa pt. Produktywność gospodarki

Konferencja naukowa

Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”

Wrocław, 12 kwietnia 2019 r.
Organizatorzy: Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Konferencja odbędzie się w sali 2D, im. Witolda Świdy, budynek D,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 7-10

Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Beata Smarzynska-Javorcik profesor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Oksfordzkiego, research fellow w: Centre for Economic Policy Research, CESifo, Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy, oraz członek Royal Economic Society. W swoich badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach handlu międzynarodowego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Do prezentacji na konferencji zgłoszono 36 artykułów zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Komisja Programowa wybrała 12, które zostaną zaprezentowane na konferencji.

 • Błażej, M., Góralski, (GUS, UŁ) Zastosowanie metody funkcji kontrolnych do pomiaru produktywności przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce,
 • Brzeziński, M., Myck, M., Najsztub, M.,(UW, CENEA) Nierówności dochodowe i poziom życia w Polsce w latach 1994-2015: nowe wyniki na podstawie połączonych danych ankietowych i podatkowych,
 • Cieslik, A., Michalek, J.J., Szczygielski, K., (UW) Firm capabilities, internationalization and productivity: an enterprise-level analysis,
 • Goczek, Ł.,(UW) Firm-Level Total Factor Productivity in Poland,
 • Gradzewicz, M., Mućk, J, (SGH, NBP) Globalization and the fall of markups,
 • Growiec, J., Strzelecki, P., Wyszyński, R., (NBP) Wkład imigracji z Ukrainy do wzrostu gospodarczego w Polsce,
 • Kotlewski, D., Błażej, M., (GUS, SGH) Konwergencja pomiędzy gospodarką Polski a gospodarkami rozwiniętymi w UE w świetle rachunku KLEMS,
 • Kordalska, A., Olczyk, M., Firm-level labour productivity in CEE countries: service sectors vs. manufacturing,
 • Kryszak, Ł., Świerczyńska, K., (UEP) Wpływ układu instytucjonalnego na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej w latach 1996-2014,
 • Roszkowska, Wyszyński, R., (UŁ, NBP), Jaki jest poziom bezrobocia strukturalnego w Polsce?
 • Szymczak, A., Parteka, A., Wolszczak, J., (UG) Firms’ reaction to Global Value Chains,
 • Godlewska-Dzioboń, A., Klimczyk, P., Witoń, A., (UEKr), Produktywność w sektorze usług opartych na wiedzy w Unii Europejskiej – analiza sigma konwergencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisów. Więcej informacji o wydarzeniu: www.nbp.pl.

Rada Programowa konferencji

Przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz – TEP, SGH

Sekretarz: Jan Baran – NBP, UW

Członkowie:

 • Dr hab. Henryk Ćwikliński – TEP, UG
 • Dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak –TEP, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr hab. Jakub Growiec – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Urszula Grzelońska – TEP, INE PAN
 • Dr hab. Jan Hagemejer – NBP, UW
 • Dr hab. Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu NBP, UW
 • Dr hab. Marcin Kolasa – NBP, SGH
 • Dr hab. Jacek Kotłowski – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – TEP, UWr
 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – TEP, UE w Poznaniu
 • Dr hab. Rafał Matera – UŁ
 • Dr Jakub Mućk – NBP, SGH
 • Dr Wiktor Wojciechowski – TEP, SGH

Komitet organizacyjny:

 • Dorota Olszewska – TEP
 • Anna Juranek – NBP
 • Dr Alicja Sielska – UWr
 • Dr Katarzyna Wasiak – NBP

Współorganizatorzy

Deloitte