Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Czym się zajmujemy?

Zasadniczym celem TEP jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Towarzystwo przykłada szczególną wagę do obecności na forum publicznym. Edukacja publiczna w dziedzinie ekonomii w różnych jej formach należy do najważniejszych zadań TEP. Członkowie i władze TEP mają świadomość ciągle jeszcze słabej znajomości podstaw wiedzy ekonomicznej.

Formą obecności na forum publicznym są też oświadczenia Rady TEP. Skierowane do elit politycznych, są one również formą publicznej edukacji ekonomicznej, ostrzegając przed konsekwencjami kroków podejmowanych w polityce gospodarczej lub szkodliwych rozwiązań instytucjonalnych.

TEP nie jest i nie stara się być organizacja masową. Natomiast siłą kompetencji i zaangażowania jego członków stara się wpływać na sposób myślenia o gospodarce, tak na szczeblu profesjonalnym, jak i w życiu publicznym

Swoje cele Towarzystwo realizuje za pośrednictwem szerokiej gamy środków. Należą do nich:

  • klasyczne naukowe konferencje i seminaria;
  • dyskusje na tematy bieżące gospodarki (np. od kilku lat, mniej więcej co dwa miesiące, organizowane są panele z udziałem zaproszonych ekspertów, wypowiadających się na temat jakiegoś aktualnego zagadnienia);
  • działalność klubowa, np. spotkania nieformalne (off the record) ze znanymi ekonomistami i osobami pełniącymi funkcje publiczne, z którymi podczas obiadu dyskutuje się na tematy nurtujące członków TEP;
  • realizacja programów tematycznych z zakresu gospodarki i polityki gospodarczej (np. program „Monitorowanie inicjatyw legislacyjnych”, którego celem było sygnalizowanie władzom publicznym, środowiskom biznesu i światu akademickiemu ekonomicznych konsekwencji aktów prawnych, jak również sugerowanie zmian w przygotowywanych lub już obowiązujących ustawach);
  • działalność wydawnicza;
  • obecność Towarzystwa na forum publicznym, włącznie z publiczną edukacją ekonomiczną (działalnością popularyzatorską).

Deklaracja Programowa TEP

Towarzystwo Ekonomistów Polskich na początku swojej działalności w 1993 roku za statutowy cel przyjęło wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej oraz wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata. Realizacja tego celu po prawie ćwierćwieczu nadal pozostaje aktualna, jesteśmy bowiem świadkami przyspieszonych procesów gospodarczych w skali świata i kraju, pojawiania się nowych zjawisk, a także nowego spojrzenia na niektóre teorie ekonomiczne.

Opowiadamy się za wolnością gospodarczą, za zmniejszaniem barier administracyjnych ograniczających prowadzenie biznesu i za przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Bliski naszym poglądom jest klasyczny liberalizm oraz wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej. Naszą troską i głównym celem działalności jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, przy pełnej świadomości trudności w realizacji takiego zadania.

Współczesny rozwój gospodarczy opiera się w coraz większym stopniu na nowych technologiach i na wiedzy. Nasz kraj czekają zatem szczególne wyzwania. Przebudowując gospodarkę musimy zmniejszać lukę rozwojową wobec rozwiniętego świata oraz dążyć do zauważalnej poprawy poziomu życia społeczeństwa, wykorzystując do tego procesy globalizacji i integracji zachodzące w gospodarce światowej. Misję TEP widzimy więc jako współuczestnictwo w osiąganiu tych celów, to jest w budowie coraz bardziej konkurencyjnej kapitalistycznej gospodarki rynkowej w Polsce, a także poprzez oddziaływanie na decydentów, opinię publiczną, przedsiębiorców, ośrodki opiniotwórcze i innych uczestników życia gospodarczego.

Realizacja naszych celów odbywa się na wiele sposobów, docieramy do opinii publicznej poprzez media, organizujemy panele eksperckie, realizujemy debaty w ośrodkach akademickich i publikujemy raporty w ważnych dla gospodarki sprawach. Nasza działalność opiera się na bezstronnym i profesjonalnym podejściu do zjawisk życia gospodarczego, swobodzie dyskusji i niczym nieskrępowanej wymianie poglądów.

Warszawa, październik 2014 r.

Strategia TEP

Niniejszy dokument stanowi wynik pracy grupy ds. strategii, która została utworzona z inicjatywy Rady TEP w kwietniu 2016 roku, w celu ponownego przedyskutowania misji oraz określenia kierunków działań Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Towarzystwo, które w 2015 r. świętowało swoje 20-to lecie, jak dotąd nie posiadało spisanej strategii działania. Ze względu na swój elitarny charakter oraz bliskie relacje większości członków, działania Towarzystwa podejmowane były bez sformalizowanego planowania. Pomimo braku formalnego dokumentu strategicznego dotyczącego działań TEP, członkowie podzielali wizje i podobnie rozumieli cele, dla których Towarzystwo zostało powołane, i które są ujęte w Statucie TEP.

Historia

Inicjatywa powołania Towarzystwa Ekonomistów Polskich była reakcją środowiska niezależnie myślących ekonomistów na pojawiające się w Polsce w pierwszej połowie lat 90. XX wieku głosy krytykujące prorynkowe reformy gospodarcze i ich kierunki. Działające w PRL Polskie Towarzystwo Ekonomiczne skupiające wielu dawnych działaczy gospodarczych z okresu centralnego planowania zajmowało niejednoznaczne stanowisko w kwestiach związanych z transformacją gospodarczą kraju i często wypowiadało się w imieniu polskich ekonomistów. Ponadto stwierdzano pojawianie się negacji dorobku wiedzy ekonomicznej przez część środowiska ekonomistów, a także przez klasę polityczną i znaczne odłamy społeczeństwa. Powstała zatem potrzeba powołania organizacji, której celem byłoby wspieranie przemian ustrojowych, a także popularyzacja wiedzy ekonomicznej i idei wolności gospodarczej.

Zebranie założycielskie TEP odbyło się w lutym 1994 roku w Warszawie. Z zaproszenia do grona ekonomistów wysłanego 8 stycznia skorzystały 32 osoby, które automatycznie stały się członkami założycielami TEP. W trakcie zebrania założycielskiego wybrano pięcioosobowy komitet założycielski, którego przewodniczącym został Jan Winiecki.

Rejestracja Towarzystwa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie trwała kilkanaście miesięcy. Pierwsze walne zgromadzenie TEP odbyło się 12 maja 1995 roku. Na pierwszego przewodniczącego Rady TEP jednogłośnie wybrano prof. Wacława Wilczyńskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali prof. prof. Janusz Beksiak i Jan Winiecki, a Sekretarzem Generalnym dr Krystyna Bobińska.

Kolejne walne zgromadzenia wybierały za przewodniczących Rady TEP: prof. Jana Winieckiego (1999-2009), prof. Leszka Balcerowicza (2009-2011), Ryszarda Petru (2011 r. do czerwca 2015 r.), który zawiesił działalność w TEP, a funkcję przewodniczącego Rady przejął dr Bohdan Wyżnikiewicz.

Liczba członków Towarzystwa mieściła się w granicach 100 – 200 osób. Towarzystwo nie zakładało oddziałów zamiejscowych, niemniej jednak należy odnotować aktywne działania członków TEP w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i Olsztynie.

Realizacja celów statutowych TEP przybierała rozmaite formy. Członkowie TEP mają okazję uczestniczenia w zamkniętych obiadach TEP z udziałem najważniejszych uczestników życia gospodarczego kraju. Na podkreślenie zasługuje dopracowanie się oryginalnej formy komunikowania się z opinią publiczną, jaką okazały się organizowane od 2002 r. panele dyskusyjne TEP szeroko komentowane przez media. W panelach poświęcanym aktualnym kwestiom życia gospodarczego biorą udział czołowi ekonomiści polscy. Inne formy działalności publicznej TEP to konferencje naukowe i działalność wydawnicza. W latach 1998 – 2010 ukazywała się seria Zeszyty Towarzystwa Ekonomistów Polskich, wydawane były książki i raporty opracowywane przez Towarzystwo.

TEP zrealizował liczne projekty badawcze i edukacyjne. Do ważniejszych należało Monitorowanie Inicjatyw Legislacyjnych (1996-1999), konkurs i seminarium dla nauczycieli o tematyce gospodarczej, czy opracowanie koncepcji Dodatkowego Systemu Emerytalnego (2014-2015) na prośbę Kancelarii Prezydenta. Obyło się pięć ogólnopolskich Konkursów Młody Ekonomista, w których nagradzano studentów za napisanie najlepszych esejów. TEP odbył trzy serie debat w ważniejszych ośrodkach akademickich kraju w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.


Leszek_Balcerowicz

prof. dr hab. Leszek Balcerowicz

Były Przewodniczący Rady TEP

Ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie; MBA w St. John`s University w Nowym Jorku; autor reform ekonomicznych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 r.; wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II Wojnie Światowej; doktor honoris causa kilkunastu wielu uczelni krajowych i zagranicznych; autor ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej wydanych w kraju i za granicą; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi oraz międzynarodowymi, w tym – Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, które otrzymał w 2005 r. za wkład w transformację ustrojową w Polsce.

Przewodniczący Unii Wolności (1995-2000); przewodniczący Rady Fundacji i Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) (1992 – 2000). W latach 2001-2007 prezes Narodowego Banku Polskiego, założyciel Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, w której od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH.


Jan_Winiecki

prof. dr hab. Jan Winiecki

Były Przewodniczący Rady TEP

Ekonomista, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej (1971-1973), pracownik naukowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (1973-1982), a następnie Zakładu Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1982-1984). W latach 1994-2003 zajmował stanowisko profesora i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Europejskim Uniwersytecie-Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2003 r. profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010-2016.

Specjalizacje: komparatystyka systemowa, makroekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze. Autor wielu książek i artykułów naukowych z dziedziny ekonomii i polityki.

Zmarł 7 czerwca 2016 r. w Warszawie.

Partnerzy TEP

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar