Władze Towarzystwa

Rada TEP

dr Jarosław Janecki

Przewodniczący Rady TEP

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie aktualnie pracuje jako adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów. Absolwent studiów Executive MBA (Uniwersytet Łódzki i University of Maryland). W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Société Générale S.A. w Polsce. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów – w Departamencie Długu Publicznego (1994-2000) oraz Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki (2002-2005). Prowadzi badania dotyczące bankowości centralnej i funkcjonowania rynków finansowych. Jest autorem artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących problematyki gospodarczej, a także laureatem konkursów na najlepsze prognozy walutowe i makroekonomiczne.

Julia Patorska

Wiceprzewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (2004 r.), studiowała także na Universidad de Seville w Hiszpanii. Przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się zagadnieniem finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Od 2008 r. pracuje w doradztwie biznesowym, początkowo w PwC, a obecnie w Deloitte na stanowisku dyrektora. Jako konsultant realizuje projekty wspierające zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE oraz prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą. Od kilku lat Julia rozwija usługi doradcze w obszarze analiz ekonomicznych, m.in. zajmuje się oceną wpływu regulacji i polityk publicznych na gospodarkę i społeczeństwo oraz ekonomicznymi uwarunkowaniami kwestii ochrony środowiska i zmian klimatu. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Jest w trakcie badań do pracy doktorskiej.

dr Ewa Balcerowicz

Wiceprzewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (wówczas SGPiS), na SGH obroniła także pracę doktorską. Współzałożycielka CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Fundacji Naukowej (1992 r.) niezależnego instytutu badawczego działającego w skali międzynarodowej z siedzibą w Warszawie. Wiceprezes zarządu CASE (1992-2004), prezes zarządu (2004-2008), a od 1 lipca 2008 przewodnicząca Rady Fundacji, sprawującej funkcje nadzorcze. Współredaktor miesięcznika finansowego Bank (1992-1997), pracownik naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (1983-1996 i 2012 – 2015).

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, w większości międzynarodowych, poświęconych barierom wejścia (entry) i wyjścia (exit) w transformujących się gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, systemom upadłościowym, sektorowi MŚP, uwarunkowaniom rozwoju sektora prywatnego, systemowi bankowemu, ekonomice regulacji oraz ekonomice innowacji.

Joanna Kośmider

Joanna Kośmider

Sekretarz Generalna

Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończyła ponadto Studia Podyplomowe w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie audytu wewnętrznego w rachunkowości. Ekspertka w dziedzinie księgowości. O kilku lat prowadzi własną firmę – biuro rachunkowe. Na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach w celu nieustannego podnoszenia poziomu usług i kompetencji oraz wiedzy podatkowej. Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jak również Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Od lat aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Ściśle związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, wieloletnia instruktorka Chorągwi Łódzkiej ZHP, a także członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego ZHP.

Rafał Rudzki

Członek Rady TEP

Menadżer i ekspert ds. ESG. Pełni funkcję Dyrektora ds. ESG w Grupie Żabka i wraz z zespołem koordynuje działania związane z wdrażaniem strategii odpowiedzialności. Przez ostatnie 15 lat wspierał polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w transformacji procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego zarządzania czynnikami pozafinansowymi (ESG) w firmach: IBM, PwC oraz Deloitte. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus Universiteit w Rotterdamie oraz University of Cambridge.

Dr inż. Marcin Cichy

Członek Rady TEP

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Doktor w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w latach 2016-2020, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2016-2018. W latach 2016-2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD). W latach 2016-2020 przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej – Intersputnik. W latach 2018-2020 członek Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach ONZ. W 2019 r. wiceprzewodniczący Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) odpowiedzialny za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych. W 2020 r. przewodniczący sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg). W 2020 wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP). Od 2020 r. Dyrektor Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Łódzkiej oraz starszy doradca na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w sektorze TMT, w Access Partnership Ltd.

Damian Olko

Członek Rady TEP

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w branży doradczej. Obecnie jako starszy ekonomista w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest zaangażowany w projekty doradcze dotyczące kontroli koncentracji, nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję, a także projekty regulacyjne. Specjalizuje się w ekonomii konkurencji i doradztwie ekonomicznym na potrzeby sporów, analizach wpływu ekonomicznego regulacji i polityk publicznych oraz analizach sektorowych i rynkowych. Przed dołączeniem do WKB pracował w Deloitte (2016-2021), w Zespole Analiz Ekonomicznych. Wcześniej związany także z organizacją Pracodawcy RP, PKP S.A. oraz BCG. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (ekonomia, promotor prof. Leszek Balcerowicz), studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz Catolica Lisbon School of Business & Economics. Uczestnik cyklicznego Panelu Ekonomistów Polskich.

Koordynatorzy Projektów

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Koordynator projektu „TEP o gospodarce”

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członkini Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo. Do 2018 r. główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, członkini Rady Dialogu Społecznego, w tym m.in. Zespołu ds budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Zespołu ds polityki gospodarczej i rynku pracy. Członkini Forum Firm Rodzinnych przy PARP. W ramach BusinessEurope członkini ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee. W latach 2010-2015 członkini Rady Gospodarczej przy Premierze RP. W latach 2011-2014 członkini High Level Group on Administrative Burdens w Komisji Europejskiej. Zajmuje się m.in. badaniem makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, warunkami rozwoju przedsiębiorstw, inwestycjami, w tym w innowacje i B+R, rynkiem pracy, analizą i oceną funkcjonowania przedsiębiorstw, ekonomiczną analizą prawa.

Stefan Kawalec

Kierownik cyklu seminariów pt. „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy”

Prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. W latach 1989 – 1994 pracował w Ministerstwie Finansów jako głównym doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie -Podsekretarz Stanu. Współautor „planu Balcerowicza” (1989-1990).
Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnej ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994). Był wielokrotnie konsultantem Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz rządowych i komercyjnych instytucji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w sprawach transformacji gospodarki i reform systemu finansowego. W 1979 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Współautor książek Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016, współautor Ernest Pytlarczyk) i The Economic Consequences of the Euro: The Safest Escape Plan (Routledge, London and New York 2020, współautorzy: E. Pytlarczyk i Kamil Kamiński).

Paweł Wojciechowski

Koordynator projektu „Proste Podstki”

Jest dyrektorem w firmie doradczej Whiteshield (Londyn) i profesorem we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. W latach 2006–2020 pełnił szereg funkcji publicznych: był ministrem finansów, wiceministrem spraw zagranicznych, ambasadorem Polski przy OECD, prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i głównym ekonomistą ZUS. W latach 1990–2005 był prezesem zarządu PTE Allianz Polska S.A. i TFI Atut S.A., dyrektorem oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A. Wcześniej pracował w KPMG, UNDP oraz Centrum Studiów Regionalnych w Cleveland, Ohio, USA. Absolwent studiów ekonomicznych na John Carroll University. Studia doktoranckie ukończył w Case Western Reserve University. Doktor nauk technicznych Instytutu Badań Systemowych PAN. Wykładał na uniwersytetach Harvarda, John Carroll i w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jacek J. Wojciechowicz

Koordynator projektu „Blockchain”

Ekonomista i menadżer. Były dyrektor w PKP S.A. odpowiedzialny za współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Bankiem Światowym i IFC. Były prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr. W latach 1996-2009 wyższy urzędnik Banku Światowego. Pełnił również szereg stanowisk kierowniczych, a także wykładał w Melbourne, Australia. Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności. Ekspert ONZ (UN ECE) i UN Global Compact. Senior Advisor w German-Polish Ukrainian Society. Wykładowca w SGH i Akademii Dyplomatycznej. Komentator ekonomiczny (TOK FM).

KOMISJA REWIZYJNA

Urszula Skorupska

dr Urszula Skorupska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TEP

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. Od października 2022 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu. W latach 2015 – 2017 pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w latach 2018 – 2022 była członkiem Komisji Rewizyjnej TEP, a od października 2022 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej TEP.

dr Wiktor Patena

Członek Komisji Rewizyjnej TEP

Doktor nauk ekonomicznych (2005), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1983) i The University of Hull (MBA in Finance – 2002). W latach 1997-2014 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu: kierownik Zakładu Finansów w latach 2005-2014, prorektor w latach 2009-2011 oraz rektor WSB-NLU w latach 2012-2014. Od roku 2015 wykładowca i pro-dziekan na Wydziale Biznesu w Higher Colleges of Technology w Dubaju.

Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw i analizach finansowych. Autor ponad 70 ekspertyz z zakresu wyceny przedsiębiorstwa wykonanych na zlecenie ministerstw, sądów oraz przedsiębiorstw. Autor 3 książek (W poszukiwaniu wartości – metody wyceny przedsiębiorstwa. Kraków. 2011; Company Valuation – Value, Structure, Risk. Hof. 2008; Podręcznik do bankowości – rynki, regulacje, usługi. Kraków. 2007) i wielu prac naukowych o tematyce finansowej i ekonomicznej.

Dr Marcin Murawski

Członek Komisji Rewizyjnej TEP

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceprezes Zarządu Szpitala Praskiego odpowiedzialny m.in. za koordynację procesów zarządczych, organizacyjnych oraz cyfryzację. Wcześniej pracował m.in. jako dyrektor Departamentu Sektora Publicznego Banku Handlowego w Warszawie oraz członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar