Władze Towarzystwa

Rada TEP

Julia Patorska

Julia Patorska

Przewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (2004 r.), studiowała także na Universidad de Seville w Hiszpanii. Przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się zagadnieniem finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Od 2008 r. pracuje w doradztwie biznesowym, początkowo w PwC, a obecnie w Deloitte na stanowisku wicedyrektora. Jako konsultant realizowała projekty z różnych sektorów wspierając zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE oraz prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą. Od kilku lat Julia rozwija usługi doradcze w obszarze analiz ekonomicznych, m.in. zajmuje się oceną wpływu regulacji i polityk publicznych na gospodarkę i społeczeństwo.
Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Jest w trakcie badań do pracy doktorskiej.


Ewa Balcerowicz

Ewa Balcerowicz

Wiceprzewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (wówczas SGPiS), na SGH obroniła także pracę doktorską. Współzałożycielka CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Fundacji Naukowej (1992 r.) niezależnego instytutu badawczego działającego w skali międzynarodowej z siedzibą w Warszawie. Wiceprezes zarządu CASE (1992-2004), prezes zarządu (2004-2008), a od 1 lipca 2008 przewodnicząca Rady Fundacji, sprawującej funkcje nadzorcze. Współredaktor miesięcznika finansowego Bank (1992-1997), pracownik naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (1983-1996 i 2012 – 2015).

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, w większości międzynarodowych, poświęconych barierom wejścia (entry) i wyjścia (exit) w transformujących się gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, systemom upadłościowym, sektorowi MŚP, uwarunkowaniom rozwoju sektora prywatnego, systemowi bankowemu, ekonomice regulacji oraz ekonomice innowacji.


Wiktor Wojciechowski

Wiktor Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Rady TEP

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której obronił pracę doktorską, a obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych. Od 2011 r. jest głównym ekonomistą Plus Banku S.A. W latach 2008-2011 kierował zespołem analiz ekonomicznych w fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie od 2010 był także głównym ekonomistą. Wcześniej pracował w Narodowym Banku Polskim (2004-2008). Był członkiem Rady Edukacji Ekonomicznej NBP.

Prowadzi badania dotyczące ekonomii pracy, systemów emerytalnych, finansów publicznych, reform rynku pracy i rynku produktów, a także instytucjonalnych determinant wzrostu gospodarki. Jest autorem licznych analiz i komentarzy dotyczących bieżącej sytuacji ekonomicznej, a także laureatem konkursów na najlepsze prognozy makroekonomiczne.


Joanna Kośmider

Joanna Kośmider

Sekretarz Generalna

Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończyła ponadto Studia Podyplomowe w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie audytu wewnętrznego w rachunkowości. Ekspertka w dziedzinie księgowości. O kilku lat prowadzi własną firmę – biuro rachunkowe. Na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach w celu nieustannego podnoszenia poziomu usług i kompetencji oraz wiedzy podatkowej. Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jak również Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Od lat aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Ściśle związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, wieloletnia instruktorka Chorągwi Łódzkiej ZHP, a także członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego ZHP.


Rafał Rudzki

Rafał Rudzki

Członek Rady TEP

Doradca biznesowy, ekspert w obszarze zarządzania. Od 2015 r. związany zawodowo z Deloitte na stanowisku wicedyrektora, gdzie odpowiada za koordynację działań Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w 19 krajach Europy Środkowej. Koncentruje się na doradztwie w obszarze strategii i transformacji biznesowych, analiz rynkowych i ekonomicznych, w tym raportowania wpływu, a także zarządzania reputacją. Wcześniej związany m.in. z IBM, PwC oraz organizacjami pozarządowymi.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus University w Rotterdamie oraz University of Cambridge. Publikuje m.in. w tygodniku POLITYKA i uczy strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


Jacek J. Wojciechowicz

Jacek J. Wojciechowicz

Członek Rady TEP

Ekonomista i menadżer. Koordynator projektu „Blockchain” w Towarzystwie Ekonomistów Polskich. Były dyrektor w PKP S.A. odpowiedzialny za współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Bankiem Światowym i IFC. Były prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr. W latach 1996-2009 wyższy urzędnik Banku Światowego. Pełnił również szereg stanowisk kierowniczych, a także wykładał w Melbourne, Australia. Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności. Ekspert ONZ (UN ECE) i UN Global Compact. Senior Advisor w German-Polish Ukrainian Society. Wykładowca w SGH i Akademii Dyplomatycznej. Komentator ekonomiczny (TOK FM).


Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Członek Rady TEP

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dr nauk ekonomicznych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, członkini Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo. W 2018 r. wiceprzewodnicząca grupy robocza ds. edukacji dla rozwoju AI w Polsce przy Ministerstwie Cyfryzacji. Do 2018 r. główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, członkini Rady Dialogu Społecznego, w tym Zespołu ds budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Zespołu ds polityki gospodarczej i rynku pracy, Zespołu ds Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a wcześniej – Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, członkini Forum Firm Rodzinnych przy PARP, członkini Zespołu ds. Strategii Europa 2020 przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Członkini ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee w BusinessEurope. W latach 2010-2015 członkini Rady Gospodarczej przy Premierze RP. W latach 2011-2014 członkini High Level Group of Administrative Burdens w KE. Prowadzi badania dotyczące warunków rozwoju przedsiębiorstw, inwestycji, w tym w innowacje i B+R, rynku pracy, analizy i oceny funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zajmuje się także ekonomiczną analizą prawa.

 

Pełnomocnicy regionalni TEP

Konrad Hernik

Dyrektor regionalny TEP dla Małopolski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył kierunki: Organizacja i Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing. Doświadczony menedżer rozwijający i restrukturyzujący spółki z wielu różnorodnych branż. Od 2018 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, w spółce zajmującej się produkcją i montażem elewacji budynków biurowych, przemysłowych i galerii handlowych. Równolegle pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki doradczej Automotive Experts & more Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie m.in. w zakresie zarządzania i finansów dla firm z sektora motoryzacyjnego. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o. oraz Krakchemia SA.


 

Filip Borysewicz

Dyrektor regionalny TEP dla Pomorza

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku; doktorant na Wydziale Ekonomicznym UG. Od 2014 r. przedsiębiorca realizujący zadania inwestycyjne na rynku nieruchomości. Krajowy Koordynator Sieci Eksperckiej „Lepsza Polska” w zespole Finansów Publicznych. Radny miasta Gdańsk w poprzedniej kadencji (2014-2018). Aktywność w TEP rozpoczął w 2017 inicjując cykl wykładów pn. „Ekonomiści dla Pomorza”.

 

 

Komisja Rewizyjna

Wiktor Patena

Wiktor Patena

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP

Doktor nauk ekonomicznych (2005), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1983) i The University of Hull (MBA in Finance – 2002). W latach 1997-2014 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu: kierownik Zakładu Finansów w latach 2005-2014, prorektor w latach 2009-2011 oraz rektor WSB-NLU w latach 2012-2014. Od roku 2015 wykadowca i dyrektor programu MBA w Higher Colleges of Technology w Abu Dhabi.

Doradca prywatyzacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa od 2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej i członek zarządu Nitroerg S.A. (2006-2008). Od 2009 wspólnik zarządzający w firmie konsultingowej Capiński & Patena Ekspertyzy Finansowe. Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw i analizach finansowych. W 2006 visiting professor w Riga Stockholm School of Economics. Autor 3 książek (W poszukiwaniu wartości – metody wyceny przedsiębiorstwa. Kraków. 2011; Company Valuation – Value, Structure, Risk. Hof. 2008; Podręcznik do bankowości – rynki, regulacje, usługi. Kraków. 2007) i wielu prac naukowych o tematyce finansowej i ekonomicznej.


Beata Pawłowska

Beata Pawłowska

Członkini Komisji Rewizyjnej TEP

Ekonomistka, biegła rewident oraz ekspertka w zakresie audytu wewnętrznego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i otwarła tam przewód doktorski. Posiada dyplom MBA z Politechniki Lubelskiej oraz University of Illinois oraz skończyła podyplomowe studia „Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia” w SGH w Warszawie. Przez ostatnie dziewięć lat pełniła funkcję skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizowała zadania związana z zarządzaniem finansami publicznymi, prowadziła negocjacje i współpracowała z licznymi instytucjami finansowymi. Posiada także doświadczenie w restrukturyzacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Pełniła również funkcję Głównej Księgowej w firmie produkcyjno – handlowej. Członkini stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.


Urszula Skorupska

Urszula Skorupska

Członkini Komisji Rewizyjnej TEP

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych (INE) Polskiej Akademii Nauk (PAN). Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich (2000) rozpoczęła pracę w INE PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej”. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. Od 2014 r. pełni funkcje kierownicze w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, od kwietnia 2018 r. ponownie pełni obowiązki dyrektora INE PAN. Od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. była Sekretarz Generalną TEP.