Władze Towarzystwa

Rada TEP

Julia Patorska

Przewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (2004 r.), studiowała także na Universidad de Seville w Hiszpanii. Przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się zagadnieniem finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Od 2008 r. pracuje w doradztwie biznesowym, początkowo w PwC, a obecnie w Deloitte na stanowisku dyrektora. Jako konsultant realizuje projekty wspierające zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE oraz prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą. Od kilku lat Julia rozwija usługi doradcze w obszarze analiz ekonomicznych, m.in. zajmuje się oceną wpływu regulacji i polityk publicznych na gospodarkę i społeczeństwo oraz ekonomicznymi uwarunkowaniami kwestii ochrony środowiska i zmian klimatu. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Jest w trakcie badań do pracy doktorskiej.

dr Ewa Balcerowicz

Wiceprzewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (wówczas SGPiS), na SGH obroniła także pracę doktorską. Współzałożycielka CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Fundacji Naukowej (1992 r.) niezależnego instytutu badawczego działającego w skali międzynarodowej z siedzibą w Warszawie. Wiceprezes zarządu CASE (1992-2004), prezes zarządu (2004-2008), a od 1 lipca 2008 przewodnicząca Rady Fundacji, sprawującej funkcje nadzorcze. Współredaktor miesięcznika finansowego Bank (1992-1997), pracownik naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (1983-1996 i 2012 – 2015).

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, w większości międzynarodowych, poświęconych barierom wejścia (entry) i wyjścia (exit) w transformujących się gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, systemom upadłościowym, sektorowi MŚP, uwarunkowaniom rozwoju sektora prywatnego, systemowi bankowemu, ekonomice regulacji oraz ekonomice innowacji.

dr Jarosław Janecki

Wiceprzewodniczący Rady TEP

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie aktualnie pracuje jako adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów. Absolwent studiów Executive MBA (Uniwersytet Łódzki i University of Maryland). W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Société Générale S.A. w Polsce. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów – w Departamencie Długu Publicznego (1994-2000) oraz Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki (2002-2005). Prowadzi badania dotyczące bankowości centralnej i funkcjonowania rynków finansowych. Jest autorem artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących problematyki gospodarczej, a także laureatem konkursów na najlepsze prognozy walutowe i makroekonomiczne.

Joanna Kośmider

Joanna Kośmider

Sekretarz Generalna

Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończyła ponadto Studia Podyplomowe w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie audytu wewnętrznego w rachunkowości. Ekspertka w dziedzinie księgowości. O kilku lat prowadzi własną firmę – biuro rachunkowe. Na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach w celu nieustannego podnoszenia poziomu usług i kompetencji oraz wiedzy podatkowej. Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jak również Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Od lat aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Ściśle związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, wieloletnia instruktorka Chorągwi Łódzkiej ZHP, a także członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego ZHP.

Rafał Rudzki

Członek Rady TEP

Doradca biznesowy, ekspert w obszarze zarządzania. Od 2015 r. związany zawodowo z Deloitte na stanowisku dyrektora, gdzie odpowiada za koordynację działań zespołu doradztwa ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych w 19 krajach Europy Środkowej. Rafał koncentruje się na doradztwie w obszarze strategii i transformacji biznesowych, analiz rynkowych i ekonomicznych, w tym raportowania wpływu, a także zarządzania reputacją. Wcześniej związany m.in. z IBM, PwC oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus University w Rotterdamie oraz University of Cambridge. Publikuje m.in. w tygodniku POLITYKA i uczy strategii odpowiedzialności w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jacek J. Wojciechowicz

Członek Rady TEP
Koordynator projektu „Blockchain”

Ekonomista i menadżer. Były dyrektor w PKP S.A. odpowiedzialny za współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Bankiem Światowym i IFC. Były prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr. W latach 1996-2009 wyższy urzędnik Banku Światowego. Pełnił również szereg stanowisk kierowniczych, a także wykładał w Melbourne, Australia. Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności. Ekspert ONZ (UN ECE) i UN Global Compact. Senior Advisor w German-Polish Ukrainian Society. Wykładowca w SGH i Akademii Dyplomatycznej. Komentator ekonomiczny (TOK FM).

dr Sławomir Dudek

Członek Rady TEP

Od 2019 r. Główny Ekonomista Pracodawców RP. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę doktorską. Od 2003 r. związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. W działalności naukowej koncentruje się na finansach publicznych, wahaniach cyklicznych w gospodarce, prognozach gospodarczych, systemie podatkowym i badaniach nastrojów gospodarstw domowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i referatów.
W latach 1996-2019 był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). W resorcie zajmował się m.in. analizami i prognozami makroekonomicznymi oraz fiskalnymi i budżetowymi, a także analizą ekonomiczno-finansową najważniejszych reform i zmian w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. W latach 2012-2019 przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniach Economic Policy Committee przy OECD. Był członkiem Rady Statystyki, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Edukacji Statystycznej. Zasiadał w radach nadzorczych Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Aplikacji Krytycznych.

Koordynatorzy Projektów

dr Janusz Rowiński

Koordynator analiz z zakresu wsi, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego

Absolwent SGPiS (1951), doktorat obronił w Instytucie Ekonomiki Rolnej (1976). W latach 1964-1966 pracował jako asystent w Centralnym Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, następnie, jako adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnej (1966 – 1985). Pełnił funkcję doradcy ministra finansów (1990 – 1991), następnie doradcy ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (1992 – 1993), a potem pracował także jako doradca ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (1993 – 2006). Autor lub współautor blisko 400 artykułów, ekspertyz i rozdziałów w pracach zbiorowych oraz kilku publikacji zwartych z dziedziny ekonomiki rolnictwa oraz ekonomiki handlu zagranicznego. Współredaktor naukowy przygotowanej przez TEP we współpracy z EFRWP ekspertyzy pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” (opublikowanej przez CEDEWU, Warszawa 2019), także autor dwóch rozdziałów i współautor dwóch kolejnych.

PEŁNOMOCNICY REGIONALNI TEP

Konrad Hernik

Dyrektor regionalny TEP dla Małopolski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył kierunki: Organizacja i Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing. Doświadczony menedżer rozwijający i restrukturyzujący spółki z wielu różnorodnych branż. Od 2018 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, w spółce zajmującej się produkcją i montażem elewacji budynków biurowych, przemysłowych i galerii handlowych. Równolegle pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki doradczej Automotive Experts & more Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie m.in. w zakresie zarządzania i finansów dla firm z sektora motoryzacyjnego. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o. oraz Krakchemia SA.

Filip Borysewicz

Dyrektor regionalny TEP dla Pomorza

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku; doktorant na Wydziale Ekonomicznym UG. Od 2014 r. przedsiębiorca realizujący zadania inwestycyjne na rynku nieruchomości. Krajowy Koordynator Sieci Eksperckiej „Lepsza Polska” w zespole Finansów Publicznych. Radny miasta Gdańsk w poprzedniej kadencji (2014-2018). Aktywność w TEP rozpoczął w 2017 inicjując cykl wykładów pn. „Ekonomiści dla Pomorza”.

 

KOMISJA REWIZYJNA

dr Wiktor Patena

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP

Doktor nauk ekonomicznych (2005), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1983) i The University of Hull (MBA in Finance – 2002). W latach 1997-2014 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu: kierownik Zakładu Finansów w latach 2005-2014, prorektor w latach 2009-2011 oraz rektor WSB-NLU w latach 2012-2014. Od roku 2015 wykładowca i pro-dziekan na Wydziale Biznesu w Higher Colleges of Technology w Dubaju.

Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw i analizach finansowych. Autor ponad 70 ekspertyz z zakresu wyceny przedsiębiorstwa wykonanych na zlecenie ministerstw, sądów oraz przedsiębiorstw. Autor 3 książek (W poszukiwaniu wartości – metody wyceny przedsiębiorstwa. Kraków. 2011; Company Valuation – Value, Structure, Risk. Hof. 2008; Podręcznik do bankowości – rynki, regulacje, usługi. Kraków. 2007) i wielu prac naukowych o tematyce finansowej i ekonomicznej.

Beata Pawłowska

Beata Pawłowska

Członkini Komisji Rewizyjnej TEP

Ekonomistka, biegła rewident oraz ekspertka w zakresie audytu wewnętrznego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i otwarła tam przewód doktorski. Posiada dyplom MBA z Politechniki Lubelskiej oraz University of Illinois oraz skończyła podyplomowe studia „Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia” w SGH w Warszawie. Przez ostatnie dziewięć lat pełniła funkcję skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizowała zadania związana z zarządzaniem finansami publicznymi, prowadziła negocjacje i współpracowała z licznymi instytucjami finansowymi. Posiada także doświadczenie w restrukturyzacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Pełniła również funkcję Głównej Księgowej w firmie produkcyjno – handlowej. Członkini stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Urszula Skorupska

dr Urszula Skorupska

Członkini Komisji Rewizyjnej TEP

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych (INE) Polskiej Akademii Nauk (PAN). Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich (2000) rozpoczęła pracę w INE PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej”. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. Od 2014 r. pełni funkcje kierownicze w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, od kwietnia 2018 r. ponownie pełni obowiązki dyrektora INE PAN. Od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. była Sekretarz Generalną TEP.