Rada TEP

Julia Patorska

Julia Patorska

Przewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (2004 r.), studiowała także na Universidad de Seville w Hiszpanii. Przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się zagadnieniem finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Od 2008 r. pracuje w doradztwie biznesowym, początkowo w PwC, a obecnie w Deloitte na stanowisku wicedyrektora. Jako konsultant realizowała projekty z różnych sektorów wspierając zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE oraz prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą. Od kilku lat Julia rozwija usługi doradcze w obszarze analiz ekonomicznych, m.in. zajmuje się oceną wpływu regulacji i polityk publicznych na gospodarkę i społeczeństwo.
Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Jest w trakcie badań do pracy doktorskiej.


Ewa Balcerowicz

Ewa Balcerowicz

Wiceprzewodnicząca Rady TEP

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (wówczas SGPiS), na SGH obroniła także pracę doktorską. Współzałożycielka CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Fundacji Naukowej (1992 r.) niezależnego instytutu badawczego działającego w skali międzynarodowej z siedzibą w Warszawie. Wiceprezes zarządu CASE (1992-2004), prezes zarządu (2004-2008), a od 1 lipca 2008 przewodnicząca Rady Fundacji, sprawującej funkcje nadzorcze. Współredaktor miesięcznika finansowego Bank (1992-1997), pracownik naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (1983-1996 i 2012 – 2015).

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, w większości międzynarodowych, poświęconych barierom wejścia (entry) i wyjścia (exit) w transformujących się gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, systemom upadłościowym, sektorowi MŚP, uwarunkowaniom rozwoju sektora prywatnego, systemowi bankowemu, ekonomice regulacji oraz ekonomice innowacji.


Jerzy Pruski

Jerzy Pruski

Wiceprzewodniczący Rady TEP

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1991-1997 pracował w LG Petro Banku SA, m.in. na stanowisku wiceprezesa Zarządu. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a od 2004 r. do 2008 r. Pierwszym Zastępcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reprezentował NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Economic and Financial Committee. W latach 2008-2009 prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2009 r. do 2016 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2013-2016 był członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w 2015-2016 członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W okresie 2012-2015 Przewodniczący Rady Wykonawczej i Prezes International Association of Deposit Insurers. W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego.


Grzegorz Szczodrowski

Grzegorz Szczodrowski

Członek Rady TEP

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat pt. „Transformacja polskiego systemu podatkowego w świetle integracji z Unią Europejską”, napisany pod kierunkiem Prof. Henryka Ćwiklińskiego, obronił z wyróżnieniem. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym UG.

Autor trzech monografii, autor i współautor wielu artykułów naukowych i wypowiedzi eksperckich. Za działalność naukową kilkukrotnie nagradzany nagrodami zespołowymi i indywidualnymi Rektora UG. Stypendysta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Główne obszary badawcze, to: systemy podatkowe i polityka gospodarcza, zwłaszcza w ujęciu makroekonomicznym. Organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych. Jest Przewodniczącym Rady Instytutu Wiedzy i Innowacji. Pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. VI kadencji. Członek TEP od 1994 r.


Andrzej Kondratowicz

Andrzej Kondratowicz

Członek Rady TEP

Profesor nadzwyczajny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (habilitacja i doktorat UW), magister UW i State University of New York @ Stony Brook. Członek założyciel TEP, członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, Światowej Sieci Wolności Gospodarczej przy Fraser Institute w Vancouver oraz ISNIE (International Society for New Institutional Economics).

Były prorektor Olympus Szkoły Wyższej w Warszawie (1995-2007), stypendysta NATO, Fundacji Kościuszkowskiej i IREX (USA), British Council oraz Körber i Bosch Stiftung (Niemcy), absolwent Salzburg Seminar in American Studies. W 1991 visiting professor w School of European Studies, University of Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii. Prowadzi wykłady i badania w zakresie makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, sektora MSP, oraz ekonomii instytucjonalnej, a szczególnie wolności gospodarczej i jej pomiaru.


Witold Kwaśnicki

Witold Kwaśnicki

Członek rady TEP

Witold Kwaśnicki jest profesorem w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kieruje Zakładem Ogólnej Teorii Ekonomii). W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności ‘systemy cybernetyki technicznej’. W 1980 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr pt. Symulacja pewnej klasy ewolucyjnych procesów rozwoju. W 1995 roku habilitował się na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych o specjalności ‘teoria wzrostu gospodarczego’. Jego zainteresowania badawcze to ekonomia ewolucyjna, procesy innowacyjne, teoria wzrostu gospodarczego, historia myśli ekonomicznej.
Jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.

Komisja Rewizyjna

Jan Stefanowicz

Jan Stefanowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Senior Partner Kancelarii Juris, członek Rady Dialogu Społecznego powołany przez Prezydenta RP, współpracownik w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego ISP PAN, współpracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

W przeszłości był ekspertem w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1995), przewodniczącym Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy (2002–2012). Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A.; był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. (2006-2010), przewodniczącym komisji ds. adwokatów i radców prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej, konsultantem komisji sejmowych i senackich oraz Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP ( 2004-2008), a także ekspertem w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

Od roku 1992 był wykładowcą prawa handlowego i papierów wartościowych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej, wykładowca prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, m.in. w Fundacji Centrum Prywatyzacji oraz Szkole Finansów i Zarządzania. Prowadzi własną kancelarię adwokacką.


Wiktor Patena

Wiktor Patena

Członek Komisji Rewizyjnej

Doktor nauk ekonomicznych (2005), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1983) i The University of Hull (MBA in Finance – 2002). W latach 1997-2014 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu: kierownik Zakładu Finansów w latach 2005-2014, prorektor w latach 2009-2011 oraz rektor WSB-NLU w latach 2012-2014. Od roku 2015 wykadowca i dyrektor programu MBA w Higher Colleges of Technology w Abu Dhabi.

Doradca prywatyzacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa od 2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej i członek zarządu Nitroerg S.A. (2006-2008). Od 2009 wspólnik zarządzający w firmie konsultingowej Capiński & Patena Ekspertyzy Finansowe. Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw i analizach finansowych. W 2006 visiting professor w Riga Stockholm School of Economics. Autor 3 książek (W poszukiwaniu wartości – metody wyceny przedsiębiorstwa. Kraków. 2011; Company Valuation – Value, Structure, Risk. Hof. 2008; Podręcznik do bankowości – rynki, regulacje, usługi. Kraków. 2007) i wielu prac naukowych o tematyce finansowej i ekonomicznej.


Iwona Mazur

Iwona Mazur

Członek Komisji Rewizyjnej

Specjalistka w zakresie finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia oraz rachunku kosztów w podmiotach leczniczych. Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Członek rady nadzorczej spółki publicznej dla której jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego; wykładowca akademicki w zakresie: zarządzania finansami, budżetowania, controlingu w jednostkach ochrony zdrowia (m.in. Uniwersytet Medyczny i Ekonomiczny we Wrocławiu.); autorka i współautorka wielu publikacji poświęconych zagadnieniom zarządzania, budżetowania oraz rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

Wyróżniona odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (doktorat), Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej), Universite Paris 13 Sorbonne – Cite (zarządzanie w ochronie zdrowia), Universite du Littoral Cote d’Opale w Dunkierce (zarządzanie dystrybucją w handlu krajowym i międzynarodowym). Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (Prezes Oddz. Dolnośląskiego i V-ce Prezes Zarządu Głównego).