II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego

O KONFERENCJI

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (UG) mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 2. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego, która odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Rzeszowie, z możliwym uczestnictwem on-line. Gospodarzem II Konferencji będzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Prof. Jan Winiecki (zm. w 2016 r.), był cenionym w Polsce i za granicą, ekonomistą o bogatym dorobku naukowym i poglądach w duchu klasycznego liberalizmu. a także cenionym przez studentów nauczycielem akademickim. Był osobowością sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, utalentowanym publicystą ekonomicznym i społecznikiem: był jednym z założycieli TEP – Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Centrum im. Adama Smitha.

W celu upamiętnienia oraz propagowania myśli i dorobku Profesora Winieckiego instytucje najsilniej związane z tym wybitnym ekonomistą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Gdański, zainicjowały cykliczną Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego. Pierwsza edycja konferencji odbyła się 26-27 listopada 2020 r. w Sopocie/Warszawie.

TEMATYKA

Problemy badawcze konferencji:

  • Transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe
  • Globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki
  • Ład instytucjonalny
  • Podatki oraz nierówności dochodowe
  • Polityka pieniężna i stabilność finansowa

Treści prezentowane przez uczestników konferencji powinny nawiązywać (także krytycznie) do dorobku i poglądów prof. Jana Winieckiego. W referatach zgłaszanych do 2. edycji konferencji postulowane jest uwzględnienie również ekonomicznych i społecznych skutków pandemii COVID-19.

Wymogi techniczne dla referatów: maksymalna długość 16 stron (czcionka TNR, interlinia 1,5); abstrakt (maksymalnie 400 słów) w języku polskim i angielskim, przypisy i bibliografia w modelu APA.

Publikacja referatów
Zakwalifikowane w trybie konkursu referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo WSIiZ oraz Wydawnictwo UG (jednostki uwzględnione w wykazie wydawców MEiN, rozdział w monograficznej książce konferencyjnej uzyskuje 20 punktów MEiN). Każdy nadesłany referat poddany będzie ocenie przez wszystkich członków Rady Programowej, która podejmuje również ostateczną decyzję o skierowaniu referatu do publikacji i włączeniu do obrad konferencji. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu referatu do publikacji autorzy zobowiązani są dostosować tekst do uwag recenzentów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

BIOGRAFIA PROFESORA JANA WINIECKIEGO

Pobierz pełną biografię [doc].

BIBLIOGRAFIA PROFESORA JANA WINIECKIEGO

Pobierz pełną bibliografię [doc].

Nagranie z I OKN im. prof. J. Winieckiego

pełną transmisję można obejrzeć tu

Publikacja z I Konferencji im. prof. J. Winieckiego

Monografię pt. Gospodarka bez ekonoma pod red. E. Adamowicz i H. Ćwiklińskiego można kupić tu

WAŻNE TERMINY

  1. Termin nadsyłania referatów: 31 października 2021 r., na adres: j.winiecki.2022@wsiz.edu.pl
  2. Akceptacja referatów przez Radę Programową: do 15 listopada 2021 r.
  3. Recenzja i akceptacja referatów do wygłoszenia i publikacji: do 15 grudnia 2021 r.
  4. Nadsyłanie ostatecznej wersji referatów (z uwzględnieniem poprawek porecenzyjnych): do 30 grudnia 2021 r.
  5. Nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji bez referatów: 30 kwietnia 2022 r. (udział stacjonarny) i 27 maja 2022 r. (udział online)

Zaproszenie

Zaproszenie na konferencję – PDF

Termin konferencji

2-3 czerwca 2022 r.

Miejsce Konferencji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej
Kielnarowa 386a
36-020 Tyczyn


Uczestniczyć w konferencji będzie również można w trybie ONLINE.

REJESTRACJA

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy dokonać wypełniając Formularz Rejestracyjny.

KONTAKT

Dr Anna Lewandowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
e-mail: j.winiecki.2022@wsiz.edu.pl