Konferencja „Blockchain – Bariery i Transformacje”

Szybki rozwój nowych technologii, takich jak Blockchain /DLT, a także zainteresowanie biznesu i sektora publicznego ich wykorzystaniem, jest przejawem wkraczania w IV Rewolucję Przemysłową. Coraz częściej pojawiają się opinie, że stajemy się świadkami przełomu technologicznego, a co za tym idzie – ekonomicznego.

Równocześnie można zaobserwować brak szerokiej znajomości powyższych zjawisk, także wśród elit ekonomicznych i społecznych oraz dużej części środowisk nauki. Brak zrozumienia dla szerokich kręgów społecznych powoduje poczucie zagrożenia oraz wzmacnia obawy przed potencjalnym wykluczeniem. Dodatkowo Blockchain u swego zarania zyskał złą markę wywołaną wątpliwościami dotyczącymi kreowania i wykorzystywania kryptowalut. Jednocześnie cześć środowisk biznesowych, związanych z nowymi technologiami, wskazuje na ich ogromny potencjał w przyspieszaniu rozwoju gospodarczego. Eksperci przewidują, że w niedługim czasie duża część operacji finansowych odbywać się będzie przy użyciu takich technologii.

Szybkiemu rozwojowi technologii i nowych modeli biznesowych nie towarzyszy odpowiednie tempo zmian w otoczeniu regulacyjnym, naukowym czy finansowym . Dlatego też instytucje międzynarodowe, takie jak Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, International Finance Corporation oraz rządy wielu krajów uważnie przyglądają się opisywanym powyżej zjawiskom. Flagowym przykładem budowy platformy wymiany informacji i skupiania interesariuszy tematu jest powołany w lutym 2018 przez Komisję Europejską, przy współudziale Parlamentu Europejskiego, EU Blockchain Observatory and Forum. Na świecie coraz więcej jest organizowanych konferencji poświęconych wspomnianej już technologii rozproszonych rejestrów oraz jej związkom z innymi nowymi technologiami. Dodatkowo temat ten zaczyna być częściej podejmowany przez instytucje akademickie i badawcze.

Konferencja

„Blockchain – Bariery i Transformacje”

Warszawa, 5 grudnia 2018
We współpracy ze Szkoła Główną Handlową, Wydziałem Ekonomiii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pod Patronatem Honorowym United Nations Global Compact Polska i Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
Partner główny Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Konferencja odbędzie się w Auli VII Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, Al. Niepodległości 162

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), którego celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem siktórego celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i na Świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia nie może przejść obojętnie obok tego nowego zjawiska. W ramach Projektu Blockchain, wspólnie ze Szkoła Główną Handlową, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Ekonomiii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu TEP organizuje konferencję pt. „Blockchain – Bariery i Transformacje”. Poświęcona ona będzie, z jednej strony, zidentyfikowaniu najpoważniejszych barier w wykorzystywaniu technologii Blockchain oraz podjęciu dyskusji nad możliwymi sposobami ich usunięcia. Z drugiej strony podjęta zostanie próba uchwycenia istoty transformacji modeli biznesowych oraz kierunków transformacji gospodarczej oraz społecznej, jakie zapoczątkowała ta technologia. Organizatorzy konferencji, której głównym partnerem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a patronami honorowymi Biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland i Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, mają ambicję, by konferencja stała się platformą przyszłej współpracy środowisk biznesowych, regulacyjno-prawnych i akademickich. Celem jej jest tworzenie i wzmacnianie warunków dla jak najlepszego wykorzystania szans dla rozwoju gospodarczego i społecznego, jakie niesie ze sobą technologia Blockchain.

W konferencji wezmą udział wybitni naukowcy i praktycy, ekonomiści i prawnicy, liderzy biznesowi świata nowych technologii, eksperci, a także przedstawiciele instytucji regulacyjnych. Konferencja umożliwi środowiskom biznesowym zaprezentowa główne problemy i wyzwania (w obszarze finansowym, regulacyjnym, marketingowym czy HR), na które napotykają realizując inicjatywy wykorzystujące technologię DLT. Pozwoli to zaadresować ich oczekiwania w stosunku do regulatorów i środowisk akademickich. Z drugiej zaś strony środowiska te zaprezentują swoje osiągnięcia i plany w reakcji na problemy sygnalizowane przez biznes.

Program konferencji

08.30 – 9.00 Rejestracja

09.00 – 9.20 Otwarcie

 • Wiktor Wojciechowski, Wiceprzewodniczący Rady TEP
 • JM prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Prorektor SGH

09.20 – 9.45 Joanna Smolińska, Komisja Europejska, DG Connect, Digital Single Market, Bruksela

9.45 – 10.00 “Inspirational Talk”
Agata Wacławik-Wejman, Dyrektor Novonordisk Pharma

10.00 – 11.00 Panel: „Blockchain a transformacje gospodarki”

moderator: dr Wojciech Kurowski, Instytut Zarządzania Wartością, SGH
paneliści:

 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski, UW
 • dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH
 • dr Przemysław Szufel, SGH
 • dr hab. Kamila Marchewka-Bartkowiak, prof. UE Poznań

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

11.20 – 12.30 Sesja: „Blockchain – regulacje: stan aktualny i wyzwania”

 • Krzysztof Wojdyło, kancelaria Wardyński „Podmiotowość prawna smart kontraktów”
 • Jacek Czarnecki, Koalicja na rzecz Polskich Innowacji – “Blockchain i smart kontrakty – czy możliwa jest regulacja?
 • dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz, UJ, ekspert EU Blockchain, kancelaria Karasek & Wejman – „Technologia Blockchain a RODO”
 • dr Anna Partyka-Opiela, kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka – „Zastosowanie technologii Blockchain w przetwarzaniu danych medycznych”
 • Q&A

12.30 – 13.30 Panel: „Blockchain – decentralizacja a modele finansowe”

moderator: Katarzyna Kamińska, współzałożycielka firmy Trivial, AI & Blockchain Partnerships Manager, Tooploox.
paneliści:

 • Łukasz Baksik, CEO Trivial.co
 • Grzegorz Kapkowski, Cryptoverse
 • Szymon Sypniewicz, Ramp Network (tbc)
 • Jan Brzeski, Founder, Interfinex

13.30 – 14.15 Lunch

14.15 – 15.30 Sesja: „Blockchain – praktyka biznesu i wyzwania dla otoczenia”

moderator: Jacek Wojciechowicz, TEP

 • Tomasz Sienicki, Alior Bank
 • Julian Zawistowski, Golem
 • Dr. Lukas Zgiep, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii
 • Robert Ciurkot, COO, Coinfirm
 • Q&A

15.30 – 16.50 Panel: „Blockchain – wyzwania dla regulatorów”

moderator: dr. hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz, UJ, ekspert EU Blockchain Observatory, kancelaria Karasek & Wejman
paneliści:

 • Michał Szymański, KIR
 • Robert Pakla, Alior Bank
 • Tomasz Soczyński, Dyrektor Zespołu Informatyki, UODO
 • Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich
 • Joanna Smolińska, Komisja Europejska, DG Connect, Digital Single Market, Bruksela
 • Q&A

16.50 – 17.10 Podsumowanie i zakończenie

 • Wiktor Wojciechowski, TEP
 • Jacek Wojciechowicz, TEP

Prelegenci

Łukasz Baksik

Współzałożyciel i CEO Trivial. Łukasz posiada 15 letnie doświadczenie na rynkach finansowych. Specjalizuje się w procesach biznesowych, zarządzaniu produktem i projektami. Budował, szkolił i prowadził różne zespoły tworzące oprogramowanie używane przez traderów i analityków. Entuzjasta technologii blockchain pasjonujący się zdecentralizowaną ekonomią.

 


Dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

Jest ekspertem i członkiem EU Blockchain Observatory and Forum – instytucji stworzonej przez Komisję Europejską przy współpracy Parlamentu Europejskiego. Działa w grupie roboczej Blockchain Policy and Framework Conditions. Współdziała aktywnie z Koalicją na rzecz Polskich Innowacji, biorąc udział w rozwiązaniu praktycznych wyzwań prawnych technologii DLT, w warsztatach projektowania smart contracts, współpracując z deweloperami smart contracts i IT menadżerami i architektami blockchain. W ramach prac legislacyjnych nad stworzeniem prostej spółki akcyjnej jest ona zaangażowana w stworzenie możliwości wykorzystania DLT dla emisji i obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej. Była także członkiem zespołów roboczych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie prawa umów. Będąc członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich współdziała w realizacji projektu Blockchain. Od wielu lat  ona jest ekspertem w ramach programu Banku Światowego Doing Business. Jest radcą prawnym i partnerem kancelarii „Karasek & Wejman”, doradza w praktyce biznesowi, w szczególności podmiotom  sektora finansowego, rynku kapitałowego oraz nowych technologii; jest  stałym zewnętrznym doradcą banku należącego do globalnej grupy bankowej.  Jest dr hab. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i edukacyjną z zakresu prawa nowych technologii. Pasjonatka nowych technologii, rozwija praktycznie i naukowo prawniczą specjalizację w zakresie NewTech, FinTech.


Tomasz Sienicki

Menedżer ds. Strategii Technologii Blockchain odpowiedzialny za jej wdrażanie w Alior Banku, z którym związany jest od samego początku powstania tego podmiotu. Współtworzył Departament Skarbu jako jeden z pierwszych pracowników Aliora. W przeszłości zarządzający ryzykiem stopy procentowej oraz portfelem płynnościowym i inwestycyjnym banku. Na rynku finansowym doświadczenie zdobywa od ponad 15 lat. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Michał Szymański

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. nadzorujący Obszar Podstawowych Usług Rozliczeniowych. Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu odpowiadał za opracowywanie strategii spółki oraz nadzór nad jej realizacją. W przeszłości pełnił także rolę eksperta ds. systemów płatniczych oraz uczestniczył w pracach szeregu międzynarodowych grup roboczych. Brał udział w pracach Strumienia „Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe” działającego pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji.
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Krzysztof Wojdyło

Jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTech, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.
Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji FinTech działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2005 r.


Joanna Smolińska

Joanna Smolińska works in the European Commission as the Policy Assistant to the Director for the Digital Single Market in Directorate-General „Communications Networks, Content & Technology” (DG CONNECT) who is responsible for a number of policies and instruments which are key to the development of the digital economy in Europe. In addition to overall Digital Single Market coordination, the directorate is responsible inter alia for legislative and non-legislative initiatives on e-commerce, digital platforms, standardisation, innovation, blockchain, start-ups, access to finance, ICT reforms as part of the European Semester, competition aspects and economic analysis of the digital economy (through the Digital Economy and Society Index – DESI).

Robert Ciurkot

Rozpoczął pracę dla Coinfirm w 2017 roku, gdzie objął stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych, gdzie odpowiada za opracowanie strategii i planów rozwoju firmy, oraz nadzorowanie ich realizacji przez podległe działy. Wcześniej pracując z Grupie BULL, oraz ATOS obejmował stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem działów odpowiedzialnych za dostarczaniem złożonych systemów informatycznych realizowanych dla klientów polskich i zagranicznych. Jest praktykiem i teoretykiem branży IT, a Jego obecność w Coinfirm przyczynia się do rozwoju i rozszerzania działalności firmy. Wyższe wykształcenie informatyczne zdobył na Politechnice Rzeszowskiej.


Jacek Czarnecki

Jest prawnikiem specjalizującym się w blockchainie oraz innych nowych technologiach. Obecnie legal counsel w MakerDAO. Inicjator i członek licznych inicjatyw na styku prawa i technologii. Absolwent UW oraz Oksfordu.


Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dziekan Wydziału Ekonomii i pracownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, ponadto specjalista ds. finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie zajmuje się m.in. oceną skutków regulacji. Specjalizuje się w problematyce finansów, interesuje się także zastosowaniem technologii w finansach i procesach regulacyjnych (RegTech, SupTech).


dr Wojciech Kurowski

Adiunkt w Instytutem Zarządzania Wartością SGH, ekspert zewnętrzny NCBiR w programie Inteligentny Rozwój oraz członek Komitetu Sterującego „e-Pionier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeszłości pracował m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Departament Nadzoru Rynku) oraz pełnił funkcję członka zarządu w spółce informatycznej. Jest także współtwórcą kilku start-upów technologicznych, zajmujących się m.in. komercjalizacją Big Data. Obecnie na stanowisku adiunkta prowadzi badania naukowe dotyczące kreowania wartości w erze cyfrowej, a w szczególności dotyczą one automatyzacji oraz decentralizacji przepływu wartości (autor książki: Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej). W Szkole Głównej Handlowej prowadzi wykłady z: „Big Data”, „Blockchain” oraz „Start-up’u technologicznego”. Sprawuje opiekę naukową nad organizacją akademicką SGH: „Data Science Management” oraz „Blockchain Technology and Digital Currencies”.


Dr hab. Stefan Dziembowski

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teoretycznej i stosowanej kryptografii, w szczególności zagadanień związanych z atakami fizycznymi na urządzenia kryptograficzne, oraz z technologią blockchain. Dziembowski otrzymał tytuł magistra informatyki w roku 1996 na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z informatyki w roku 2001 na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) i habilitację z nauk matematycznych w roku 2012 na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył on staże
post-doktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie został adiunktem w roku 2008. W roku 2010 przeniósł się on na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi on grupę badawczą zajmującą sieę kryptologią i ochroną informacji.


Bogumił Kamiński

Jest kierownikiem Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów na temat zastosowań biznesowych metod prognostycznych, optymalizacyjnych i symulacyjnych. Aktywnie promuje wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej.


Robert Pakla

Robert Pakla jest doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II oraz autorem publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i europejskiego. Obecnie pracuje w Alior Bank gdzie zajmuje się analizą prawną treści związanych z Fin-tech oraz technologią Blockchain.

Współorganizatorzy

Deloitte

Partner główny

Partnerzy honorowi

Sponsorzy

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar