DOŁĄCZ DO TEP

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Możliwość przystąpienia do TEP reguluje §5 Statutu Stowarzyszenia:

  1. Człon­kiem Towa­rzy­stwa może być osoba peł­no­let­nia, czynna w naukach eko­no­micz­nych lub w życiu gospo­dar­czym, nie­za­leż­nie od oby­wa­tel­stwa.
  2. Człon­ko­wie Towa­rzy­stwa dzielą się na: Człon­ków założycieli, Człon­ków zwyczajnych, Człon­ków honorowych, Człon­ków wspierających.
  3. Tytuł członka zało­ży­ciela posia­dają – zało­ży­ciele, któ­rzy uchwa­lili zawią­za­nie sto­wa­rzy­sze­nia. Mają oni prawo tym tytu­łem się posłu­gi­wać. W pozo­sta­łym zakre­sie przy­słu­gują im prawa i obo­wiązki człon­ków zwy­czaj­nych.
  4. Człon­kiem zwy­czaj­nym Towa­rzy­stwa może zostać osoba fizyczna wpro­wa­dzona przez dwóch człon­ków zało­ży­cieli lub przez trzech człon­ków zwy­czaj­nych. Orga­nem wła­ści­wym do przyj­mo­wa­nia oświad­czeń woli o przy­stą­pie­niu do Towa­rzy­stwa w cha­rak­te­rze członka zwy­czaj­nego jest zarówno Rada jak i Walne Zebra­nie.
  5. Człon­kiem hono­ro­wym może zostać osoba fizyczna, która wyrazi zgodę na przy­ję­cie tego tytułu. O przy­zna­nie tytułu członka hono­ro­wego wystę­puje wraz z uza­sad­nie­niem Rada Towa­rzy­stwa do Wal­nego Zebra­nia.
  6. Człon­kiem nad­zwy­czaj­nym Towa­rzy­stwa może zostać osoba fizyczna w try­bie okre­ślo­nym w ust 5. Tytuł członka nad­zwy­czaj­nego nadaje się wyłącz­nie oso­bom posia­da­ją­cym znaczne osią­gnię­cia na polu nauk eko­no­micz­nych.
  7. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym może zostać osoba fizyczna lub prawna, na swój wnio­sek, która zechce wspo­móc mate­rial­nie dzia­łal­ność sta­tu­tową Towa­rzy­stwa i pomoc ta zosta­nie przez Radę Towa­rzy­stwa przy­jęta.
  8. O przy­ję­ciu w poczet człon­ków Towa­rzy­stwa posta­na­wia w for­mie uchwały Walne Zebranie.

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Towarzystwo Ekonomistów Polskich jest organizacją, która rozwija się dzięki Państwa ofiarności.

Zachęcamy osoby prywatne i firmy do przekazywania darowizn, które zostaną przeznaczone na cele statutowe TEP.

Zostań Partnerem

Chcesz zostać partnerem TEP? Jesteś zainteresowany współpracą?

Chcąc z powodzeniem realizować swoje cele, jak i rozwijać działalność Towarzystwo Ekonomistów Polskich do współpracy zaprasza Partnerów, którym bliskie są nasze wartości i cele.

Skontaktuj się:

Joanna Kośmider
Sekretarz Generalny Rady
joanna.kosmider@tep.org.pl

Partnerzy TEP