DOŁĄCZ DO TEP

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Możliwość przystąpienia do TEP reguluje §5 Statutu Stowarzyszenia:

  1. Człon­kiem Towa­rzy­stwa może być osoba peł­no­let­nia, czynna w naukach eko­no­micz­nych lub w życiu gospo­dar­czym, nie­za­leż­nie od oby­wa­tel­stwa.
  2. Człon­ko­wie Towa­rzy­stwa dzielą się na: Człon­ków założycieli, Człon­ków zwyczajnych, Człon­ków honorowych, Człon­ków wspierających.
  3. Tytuł członka zało­ży­ciela posia­dają – zało­ży­ciele, któ­rzy uchwa­lili zawią­za­nie sto­wa­rzy­sze­nia. Mają oni prawo tym tytu­łem się posłu­gi­wać. W pozo­sta­łym zakre­sie przy­słu­gują im prawa i obo­wiązki człon­ków zwy­czaj­nych.
  4. Człon­kiem zwy­czaj­nym Towa­rzy­stwa może zostać osoba fizyczna wpro­wa­dzona przez dwóch człon­ków zało­ży­cieli lub przez trzech człon­ków zwy­czaj­nych. Orga­nem wła­ści­wym do przyj­mo­wa­nia oświad­czeń woli o przy­stą­pie­niu do Towa­rzy­stwa w cha­rak­te­rze członka zwy­czaj­nego jest zarówno Rada jak i Walne Zebra­nie.
  5. Człon­kiem hono­ro­wym może zostać osoba fizyczna, która wyrazi zgodę na przy­ję­cie tego tytułu. O przy­zna­nie tytułu członka hono­ro­wego wystę­puje wraz z uza­sad­nie­niem Rada Towa­rzy­stwa do Wal­nego Zebra­nia.
  6. Człon­kiem nad­zwy­czaj­nym Towa­rzy­stwa może zostać osoba fizyczna w try­bie okre­ślo­nym w ust 5. Tytuł członka nad­zwy­czaj­nego nadaje się wyłącz­nie oso­bom posia­da­ją­cym znaczne osią­gnię­cia na polu nauk eko­no­micz­nych.
  7. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym może zostać osoba fizyczna lub prawna, na swój wnio­sek, która zechce wspo­móc mate­rial­nie dzia­łal­ność sta­tu­tową Towa­rzy­stwa i pomoc ta zosta­nie przez Radę Towa­rzy­stwa przy­jęta.
  8. O przy­ję­ciu w poczet człon­ków Towa­rzy­stwa posta­na­wia w for­mie uchwały Walne Zebranie.

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Towarzystwo Ekonomistów Polskich jest organizacją, która rozwija się dzięki Państwa ofiarności.

Zachęcamy osoby prywatne i firmy do przekazywania darowizn, które zostaną przeznaczone na cele statutowe TEP.

Zostań Partnerem

Chcesz zostać partnerem TEP? Jesteś zainteresowany współpracą?

Chcąc z powodzeniem realizować swoje cele, jak i rozwijać działalność Towarzystwo Ekonomistów Polskich do współpracy zaprasza Partnerów, którym bliskie są nasze wartości i cele.

Skontaktuj się:

sekretariat@tep.org.pl

Partnerzy TEP

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar