AKTUALNOŚCI

wszystkie aktualności

Zaproszenie do nadsyłania referatów na

Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego

„GOSPODARKA BEZ EKONOMA – KTÓRĘDY DO DOBROBYTU?

TEMATYKA:
Transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe • Globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki • Ład instytucjonalny • Podatki oraz nierówności dochodowe • Polityka pieniężna i stabilność finansowa
Zgłoszenie udziału w konferencji oraz podanie tytułu referatu: do 29 lutego 2020 r.
Nadesłanie referatu: do 31 marca 2020 r.
Udział w konferencji i ewentualna publikacja referatów jest bezpłatna.

Więcej informacji

TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH

Siła kom­pe­ten­cji, pro­fe­sjo­na­lizm i zaangażowanie. Towa­rzy­stwo przy­kłada szcze­gólną wagę do obec­no­ści na forum publicz­nym. Edu­ka­cja publiczna w dzie­dzi­nie eko­no­mii w róż­nych jej for­mach należy do naj­waż­niej­szych zadań TEP. Człon­ko­wie i wła­dze TEP mają świa­do­mość cią­gle jesz­cze sła­bej zna­jo­mo­ści pod­staw wie­dzy ekonomicznej.

Czytaj o TEP →

PROBLEMY POLSKIEGO ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Projekt, którego zwieńczeniem będzie w założeniu Ekspertyza złożona z poszczególnych opracowań cząstkowych dotyczących zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, jest wspólnym przedsięwzięciem TEP i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

Informacje o Projekcie →

KONKURS MŁODY EKONOMISTA

Konkurs Młody Ekonomista to inicjatywa dedykowana studentom, którzy pasjonują się ekonomią. Uczestnicy nadsyłają prace analityczne na zadany przez Kapitułę Konkursową temat, a grono ekonomistów wyłania i nagradza najlepsze z nich. Zainteresowanie konkursem rośnie z roku na rok.

Informacje o Konkursie →

PARTNERZY TEP

partnerzy_sgh
partnerzy_ue-poznan

Jeśli historia mogłaby nas czegokolwiek nauczyć, to niewątpliwie tego, że żaden naród nie stworzył wyższej cywilizacji bez poszanowania prawa do posiadania własności prywatnej.

Ludwig von Mises