Opinie i stanowiska

Towarzystwo Ekonomistów Polskich jest aktywnym uczestnikiem debaty publicznej. Nasze opracowania eksperckie, o różnorodnym charakterze – stanowiska, opinie, komentarze, raporty, książki i inne, dotyczą aktualnych zjawisk gospodarczych. Odnoszą się do istotnych tematów, opisują one najważniejsze wyzwania dla gospodarki i rekomendacje rozwiązań, a także przybliżają ważne pojęcia ekonomiczne, których rozumienie jest podstawą merytorycznej debaty publicznej i publicystyki.

Stanowisko Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich 

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) widzi konieczność pilnego dopuszczenia konkurencji dla PKP Intercity na polskim rynku przewozów pasażerskich, szczególnie dalekobieżnych. Apelujemy do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o podjęcie pilnych działań na rzecz otwarcia rynku…

Stanowisko Rady TEP w sprawie konfliktu wokół Rady Polityki Pieniężnej

Rada TEP z dużym zaniepokojeniem obserwuje konflikt wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczący trybu jej pracy, sposobu wypracowywania decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych oraz sposobu ich komunikowania. Wzywamy do zaniechania działań ograniczających niezależność członków RPP, bez której nie można…