Apel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych 

 

Demokratyczne, wolne i cykliczne wybory parlamentarne są podstawą współczesnego państwa prawa.  To moment, kiedy obywatelki i obywatele biorą odpowiedzialność za to, kto będzie sprawował władzę w ich imieniu, odnawiając jednocześnie legitymację dla demokratycznego systemu politycznego.

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. W demokracji konstytucyjnej dwuizbowość ma istotne znaczenie ustrojowe. Pozwala na konsekwentne przestrzeganie zasady podziału i równowagi władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jej celem jest ochrona praw jednostki przed niebezpieczeństwami wynikającymi z koncentracji władzy. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się również w głosowaniu tajnym. 

Udział w wyborach powszechnych to obywatelska powinność a nie tylko najważniejsze z obywatelskich praw. Każdy głos ma znaczenie i będzie wpływał na dalsze losy naszego społeczeństwa, gospodarki i ustroju. 

Apelujemy o jak najliczniejszy udział w głosowaniu 15 października 2023 r. a także do zaangażowania w działania okołowyborcze. 

Towarzystwo Ekonomistów Polskich od 1993 roku, czyli od początku swojej działalności – za statutowy cel przyjęło wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej oraz wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata. Opowiadamy się za wolnością gospodarczą, ograniczonym państwem w gospodarce, przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji, oraz niezależnością instytucji czuwających nad pro-rynkowymi regulacjami. 

Niestety kwestie gospodarcze, zwłaszcza te, które mogą realnie wpłynąć na zwiększenie potencjału rozwojowego i wzrostu gospodarczego Polski, nie wybrzmiewają w dostateczny sposób w kampanii wyborczej. Za pozytywne można uznać m.in. zapowiedzi obniżenia opodatkowania przedsiębiorstw (ale brak jest zapowiedzi o obniżeniu wydatków publicznych, bez którego dojdzie do wzrostu długu publicznego), przywrócenie praworządności, zakończenie konfliktu z UE i odblokowania unijnych funduszy, wzrost efektywności finansowania ochrony zdrowia, odwrócenie kierunku polityki edukacyjnej i poprawa wynagrodzenia nauczycieli, czy odpolitycznienie spółek skarbu państwa i administracji .

Celem działalności TEP jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, przy pełnej świadomości trudności w realizacji takiego zadania. Dlatego też nasza działalność opiera się na bezstronnym i profesjonalnym podejściu do analizy zjawisk życia gospodarczego, swobodzie dyskusji i niczym nieskrępowanej wymianie poglądów. Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), w tym roku prowadziło szereg inicjatyw, których celem jest poprawa jakości debaty publicznej i prowadzonej polityki gospodarczej. Jest to m.in. cykl debat w związku z wyborami do Sejmu i Senatu – „2023. Gospodarka ma głos” oraz  cykl seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy”. Po wyborach, bez względu na ich wyniki, będziemy zgodnie z misją TEP, aktywnie współuczestniczyli w osiąganiu ww. celów, to jest w budowie coraz bardziej konkurencyjnej kapitalistycznej gospodarki rynkowej w Polsce, a także poprzez oddziaływanie na decydentów, opinię publiczną, przedsiębiorców, ośrodki opiniotwórcze i innych uczestników życia gospodarczego.

Nadchodzące wybory mają szczególne znaczenie. Ich stawką będzie nie tylko wybór przyszłego parlamentu i rządu, ale przyszłość ustroju demokratycznego w naszym kraju. Ich wynik zdecyduje o możliwości przywrócenia ładu konstytucyjnego oraz naprawy instytucji demokratycznego państwa prawa, które są podstawą wolności gospodarczych. To będą najważniejsze wybory po 1989 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się w niedzielę, 15 października 2023 r., w godzinach 7:00-21:00. Pamiętajmy każdy głos się liczy!

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich