Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej

O PROJEKCIE

Projekt, którego zwieńczeniem będzie w założeniu Ekspertyza złożona z poszczególnych opracowań cząstkowych dotyczących zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, jest wspólnym przedsięwzięciem TEP i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

Podstawą ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodnie z Konstytucją gospodarstwo rodzinne. W naszym rozumieniu tego przepisu gospodarstwo rodzinne powinno być miejscem pracy, zapewniającym właścicielowi i jego rodzinie życie na właściwym poziomie, nie odbiegającym od poziomu życia rodzin, pracujących poza rolnictwem. Niestety, większość polskich gospodarstw rolnych tego warunku nie spełnia obecnie i jeśli ich możliwości produkcyjne nie ulegną zdecydowanemu zwiększeniu – nie będzie ich spełniać również w przyszłości. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić tylko w bardzo długim okresie, ale mimo to powinno się prowadzić taką politykę rolną, która będzie zdecydowanie, ale równocześnie rozważnie, wspierała przekształcanie gospodarstw rolnych w silne jednostki ekonomiczne. Obecny okres, w którym działania rządu są wspierane finansowo przez Unię Europejską (Wspólna Polityka Rolna), sprzyja prowadzeniu takiej polityki. Celem ekspertyzy jest zatem analiza istniejącej struktury produkcyjnej gospodarstw rolnych i poszukiwanie możliwości przyspieszenia zmian w tej dziedzinie, uwzględniających jednakże istniejące ograniczenia o charakterze społecznym.

Ekspertyza będzie się składać z następujących, ściśle ze sobą powiązanych części:

  1. Podsumowanie ekspertyzy i wnioski (executive summary) – prof. dr hab. Walenty Poczta i dr Janusz Rowiński;
  2. Rynek ziemi rolniczej – dr Józef Pyrgies;
  3. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna) – prof. dr hab. Walenty Poczta;
  4. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (kwestie dochodowe) – dr hab. Wawrzyniec Czubak;
  5. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka środowiskowa) – dr hab. Arkadiusz Sadowski;
  6. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka społeczna) – prof. dr hab. Wojciech Knieć;
  7. Struktury produkcyjne – województwo małopolskie – prof. dr hab. Wiesław Musiał, dr Wojciech Sroka, dr Tomasz Wojewodzic;
  8. Rolnictwo Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego woj. wielkopolskiego – dr Benedykt Pepliński;
  9. Handel zagraniczny artykułami rolno – żywnościowymi – dr Janusz Rowiński;
  10. Wspólna Polityka Rolna w latach 2013 – 2020 i po roku 2020 – dr Janusz Rowiński.