24
Wrz

0

List Przewodniczącego Rady TEP Ryszarda Petru ws. debaty ekonomistów

24-09-2012

Prze­wod­ni­czący Rady TEP Ryszard Petru prze­słał w dn. 22 wrze­śnia 2012 r. list do Pre­zesa PiS Jaro­sława Kaczyń­skiego. Odniósł się w nim do zapro­sze­nia do udziału w deba­cie eko­no­mi­stów, orga­ni­zo­wa­nej przez Prawo i Spra­wie­dli­wość w dn. 24 wrze­śnia 2012 roku. Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się z tre­ścią listu: [download id=”24″ format=”1″]

18
Wrz

0

Stanowisko TEP do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok z dn. 5 września 2012 roku

18-09-2012

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich prze­ka­zało swoją opi­nię doty­czącą pro­jektu ustawy budże­to­wej na 2013 rok do: Kan­ce­la­rii Pre­zesa Rady Ministrów, Mini­ster­stwa Finansów, Sej­mo­wej Komi­sji Finan­sów Publicz­nych oraz Biura Ana­liz Sejmowych. Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się z jej tre­ścią:  [download id=”33″ format=”1″]

16
Mar

0

Stanowisko TEP z dn. 15 marca 2012 roku

16-03-2012

Towarzystwo Ekonomistów Polskich przekazało do Ministra Tomasza Arabskiego swoje stanowisko w sprawie dwóch projektów ustaw dotyczących emerytur. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. W dniu 16 marca 2012 roku Towarzystwo Ekonomistów Polskich przekazało do Ministra Tomasza Arabskiego, Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, swoją opinię dotyczącą: „Projektu ustawy o zmianie […]

Page 14 z 14