Odnowienie doktoratu prof. Urszuli Grzelońskiej na macierzystej uczelni

Z radością przyjęliśmy wiadomość o odnowieniu doktoratu profesor Urszuli Grzelońskiej w 50-tą rocznicę otrzymania przez Nią tytułu doktora na SGH.

Urszula Grzelońska jest współzałożycielką Towarzystwa Ekonomistów Polskich, które zostało powołane do życia w 1994 roku przez środowisko niezależnie myślących ekonomistów w reakcji na pojawiające się w Polsce w pierwszej połowie lat 1990. głosy podważające prorynkowe reformy gospodarcze. Cieszymy się, że nadal uczestniczy w życiu naszego Towarzystwa.

Przez całe życie zawodowe była z macierzystą uczelnią SGPiS/SGH, a przez pewien okres także z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.

Urszula Grzelońska wraz z Januszem Beksiakiem napisała pracę Równowaga gospodarcza w socjalizmie, „…pierwszą oryginalną próbę wyjaśnienia nierównowagi, która była powszechnym zjawiskiem w gospodarce socjalistycznej. Książka cieszyła się wielkim uznaniem i była publikowana trzykrotnie w 1969,1972 i 1974 r. przez PWN.”1 Duże uznanie w środowisku ekonomistów zdobyła rozprawa habilitacyjna Profesor U. Grzelońskiej zatytułowana: „Konsumpcja a wykorzystanie możliwości produkcyjnych w gospodarce socjalistycznej”, opublikowana w 1979 r.

W wolnej Polsce zainteresowania badawcze Profesor Grzelońskiej obejmowały
problematykę teorii przedsiębiorstwa, ekonomiczne problemy kultury, innowacje w gospodarce polskiej.

Urszula Grzelońska ma wielkie zasługi w działalności translatorskiej. Przetłumaczyła na język polski dwie fundamentalne prace Janosa Kornaia: „Anti-equilibrum. Teoria systemów gospodarczych” (1977, wraz z J. Beksiakiem i Z. Wiankowską) i „Niedobór w gospodarce” (1985, wraz z Z. Wiankowską). Obie te prace pozwalały lepiej zrozumieć mechanizmy oraz prawidłowości gospodarki socjalistycznej. W wolnej już Polsce U. Grzelońska przetłumaczyła też dwa znane zachodnie podręczniki: M. Burda i Ch. Wypłosz „Makroekonomia. Podręcznik europejski” (1995) oraz R. J. Barro „Makroekonomia” (1997).

Pracę naukową łączyła z działalnością dydaktyczną i reformatorską. Wychowała kilka pokoleń studentów, dla których była nie tylko autorytetem naukowym i moralnym, ale także godnym naśladowania przykładem życia społecznego.

W latach 90. U. Grzelońska uczestniczyła w dyskusjach dotyczących reform gospodarczych w Polsce. Zaangażowała się w reformę nauczania ekonomii w kraju i na macierzystej uczelni. Wspólnie z J. Beksiakiem i E. Chmielecką przygotowała wpływowy raport „Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce”, który był podstawą reformy szkolnictwa ekonomicznego. Aktywnie uczestniczyła w pracach Komitetu Koordynacyjnego ds. Reformy Szkolnictwa Ekonomicznego. Była także jednym z filarów Społecznej Komisji ds. reformy SGPiS, niezależnego podmiotu, działającego na uczelni na przełomie lat 1980/1990.

Uroczystość odnowienia doktoratu odbyła się 18 stycznia 2023 r. w SGH. Wzięli w niej udział również przedstawiciele Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a prof. Elżbieta Adamowicz wygłosiła laudację.

1 Z laudacji przygotowanej na uroczystość odnowienia doktoratu przez prof. E. Adamowicz