Polska gospodarka nadal silnie powiązana z gospodarką niemiecką (35/2019)

Głównymi partnerami Polski w roku 2018 w eksporcie – jak wynika z danych GUS właśnie opublikowanych w roczniku statystycznym handlu zagranicznego za 2018 r. – były kraje wysoko rozwinięte, których udział w eksporcie wyniósł 87%, a w imporcie 65,9%. Udział krajów rozwijających się w eksporcie Polski był stosunkowo niski (7,1%), natomiast w imporcie był znaczący i wyniósł 25%. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie były istotnym partnerem handlowym: w imporcie miały 8,9% udział (i było to o 2 punkty procentowe mniej niż w 2014 r.), w eksporcie zaś 5,8% (wobec 7,3% w 2014 r.). Dominującym partnerem zarówno w eksporcie, jak i imporcie były nadal Niemcy, na które przypadało 28,2% polskiego eksportu i 22,6% importu. Drugim i trzecim partnerem w eksporcie były Czechy (6,4%) i Wielka Brytania (6,2%), w imporcie zaś Chiny (11,5%) i Rosja (7,1%). Dane GUS dotyczące 2018 r. potwierdzają trwające od lat bardzo silne powiązanie gospodarki polskiej z silną gospodarką niemiecką.

Rocznik handlu zagranicznego 2018 zawiera szereg czasowy od roku 1929. Wówczas najważniejszym partnerem handlowym Polski zarówno w eksporcie, jak i imporcie były także Niemcy, z udziałem 31,2% i 27,1% odpowiednio. Historia zatoczyła koło i w roku 2018 (nieprzerwanie od 1990 r.) – najważniejszym partnerem handlowym Polski są … Niemcy.
Dynamika obrotów handlowych Polski z zagranicą jest imponująco wysoka: w roku 2018 eksport był 4,45 razy większy niż roku 2000, import odpowiednio 3,31 razy. Wzrost liczony rok do roku za rok 2018 dla importu wyniósł 7,1%, a dla eksportu 6,1%.

W 2018 r. saldo obrotów handlu zagranicznego było ujemne (4,5 mld euro), podczas gdy w trzech poprzednich latach było dodatnie. W roku 2015 nadwyżka wyniosła 2,3 mld euro, w roku 2016 była rekordowo wysoka – prawie 4 mld euro, w 2017 gwałtownie zmalała do 562 mln euro.
Struktura towarowa obrotów dowodzi, że Polska należy do grupy krajów uprzemysłowionych. Polska jest eksporterem maszyn, urządzeń, sprzętu transportowego, towarów przemysłowych i różnych innych wyrobów przemysłowych, których łączny udział w eksporcie przekracza 70%, importuje zaś także maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy, towary przemysłowe i chemikalia, których łączny udział w przywozie wynosi około 66%.

Opublikowane dane potwierdzają silne powiązania gospodarki polskiej z gospodarką niemiecką, a struktura obrotów potwierdza jej charakter jako kraju wysoko uprzemysłowionego, którego powiązania z gospodarką światową dynamicznie rosną z roku na rok. Statystyka pokazująca wzrost cen w eksporcie świadczy o korzystnych zmianach struktury eksportu w kierunku towarów bardziej przetworzonych; to samo dotyczy importu.


Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
email: ewa.sadowskacie@gmail.com
tel. +48 605 882 050

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.