Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich – Jarosław Janecki oraz Sławomir Dudek nowymi członkami Rady TEP

21 września br. odbyło się Walne Zebranie (WZ) Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Walne Zebranie przyjęło Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz udzieliło absolutorium Radzie za miniony rok działalności. W nowo wybranej Radzie TEP będzie pracować dalej pięć osób z poprzedniej Rady. Nowi członkowie Rady to dr Jarosław Janecki (wiceprzewodniczący Rady TEP) oraz dr Sławomir Dudek (członek Rady TEP). Wybrana została także Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

Podczas obrad Walnego Zebrania podsumowano ostatni rok działalności, zrealizowane cele i przedstawiony przez Radę plan działań na 2021 rok oraz towarzyszący mu budżet. Podczas spotkania przyjęto zmiany w Statucie TEP oraz Regulaminie Rady Towarzystwa.

Dr Jarosław Janecki jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów. W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Société Générale S.A. w Polsce, a wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów – w Departamencie Długu Publicznego (1994-2000) oraz Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki (2002-2005). Prowadzi badania dotyczące bankowości centralnej i funkcjonowania rynków finansowych. Jest autorem artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących problematyki gospodarczej, a także laureatem konkursów na najlepsze prognozy walutowe i makroekonomiczne.

Dr Sławomir Dudek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę doktorską. Od 2003 r. związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. W latach 1996-2019 był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). W latach 2012-2019 przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniach Economic Policy Committee przy OECD. Zasiadał w radach nadzorczych Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Aplikacji Krytycznych. W działalności naukowej koncentruje się na finansach publicznych, wahaniach cyklicznych w gospodarce, prognozach gospodarczych, systemie podatkowym i badaniach nastrojów gospodarstw domowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i referatów. Od 2019 r. Główny Ekonomista Pracodawców RP.

Rada TEP w bieżącej kadencji działać będzie w następującym składzie: Julia Patorska – przewodnicząca, dr Ewa Balcerowicz i dr Jarosław Janecki – wiceprzewodniczący, Joanna Kośmider – sekretarz generalna, dr Sławomir Dudek, Rafał Rudzki i Jacek J. Wojciechowicz – członkowie. Komisja Rewizyjna TEP pracować będzie w niezmienionym trzyosobowym składzie: dr Wiktor Patena, dr Urszula Skorupska oraz Beata Pawłowska.

Informacja prasowa

Skład Rady oraz Komisji Rewizyjnej TEP