Kapitał społeczny jako istotny czynnik wzrostu gospodarczego

W ramach serii spotkań obiadowych, członkowie TEP mieli okazję spotkać się z prof. Januszem Czapińskim. Jest on psychologiem społecznym, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych oraz był kierownikiem badania „Diagnoza Społeczna” – projektu dotyczącego analizą warunków i jakości życia Polaków. Badanie obejmuje określone grupy wskaźników społecznych, do których należą struktura demograficzno-społeczna gospodarstw domowych, warunki życia gospodarstw domowych związane z ich kondycją materialną, dostępem do rynku pracy, świadczeń medycznych, kultury i wypoczynku, edukacja i nowoczesne technologie komunikacyjne, jakość i styl życia oraz cechy indywidualne obywateli. Wyniki badań mają pokazywać zarówno aktualny obraz polskiego społeczeństwa, jak również dawać możliwość prześledzenia zmian w czasie.

W pierwszej części obiadu, prof. Czapiński przedstawił zmiany percepcji Polaków w latach 2000-2015. Prezentacja dotyczyła głównie kwestii zadowolenia z jakości życia (np. dzięki postrzeganemu rosnącemu dochodowi rozporządzalnemu) zanotowanych w badanym okresie. W 2000 r. odsetek Polaków, którzy postrzegali swoje doczasowe życie jako udane (bardzo udane, udane oraz dosyć udane) wynosił prawie 70%. W ostatniej „Diagnozie” z roku 2015 r., ten sam wskaźnik wynosił już ponad 80%. Profesor osadził omawiane aspekty w szerszym kontekście zmian warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy. Jednocześnie wskazał, że pomimo dobrego samopoczucia Polaków, po roku 2011 istotnie wzrosły postawy ksenofobiczne, które nałożyły się na inne procesy społeczne, które związane były m.in. ze zmieniającymi się diametralnie wyborami politycznymi obywateli. Uczestnicy obiadu dyskutowali ewentualne powody takich zmian i ich wpływ m.in. na spójność społeczną. Dodatkowo dyskusje dotknęły takich wątków jak stabilność instytucji Państwa, a także procesów globalizacji, jako istotnie wpływających na liczbę i jakość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz grup czerpiących z nich korzyści.

Druga część obiadu i dyskusji skupiała się wokół kwestii związanych z kapitałem społeczny, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia). Dyskutowana była hipoteza przedstawiając kapitał społeczny jako ważny czynnik wspierający długoterminowy i zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie prof. Czapiński podkreślił w dyskusji, że kapitał ludzki jest zasobem decydującym o sukcesie ekonomicznym w indywidualnej rywalizacji. Wskazywał także, że doczasowy wzrost polskiej gospodarki można zawdzięczyć kapitałowi ludzkiemu (m.in. dostępność odpowiednich zasobów, dobre wykształcenie, itd.), jednak dalszy wzrost będzie zależał od bardzo istotnego kapitału społecznego (m.in. zaufania, partycypacji, współpracy, etc.). Uczestnicy obiadu rozmawiali także o warunkach społecznych i gospodarczych, które determinują i wspierają wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki.

Spotkanie obiadowe odbyło się 27 czerwca 2018 r. w Warszawie.