Poprawa koniunktury gospodarczej w II kwartale 2021 (20/2021)

Mimo utrzymywanych ograniczeń administracyjnych działalności gospodarczej koniunktura
gospodarcza uległa poprawie w II kwartale. Wzrost aktywności obserwujemy we wszystkich
działach gospodarki, objętych badaniami koniunktury przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Oznaką ożywienia jest w szczególności wyraźny wzrost inwestycji. Mimo poprawy stan koniunktury jest wciąż niższy niż przed wybuchem pandemii.
Na początku II kwartału 2021 r. zarówno barometr koniunktury IRG SGH (BARIRG), jak i wskaźniki koniunktury we wszystkich działach gospodarki objętych badaniami IRG SGH (przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu, sektorze bankowym i gospodarstwach domowych) zwiększyły swoje wartości. Poprawiają się także nastroje przedsiębiorców i konsumentów. Wartość barometru BARIRG wynosi obecnie -3,35 pkt (rys. 1). To wynik zbliżony do wieloletniej średniej (-6,5 pkt). Wzrost wartości barometru w porównaniu z I kwartałem br. wyniósł niemal 12 pkt. Wzrost w skali roku jest jeszcze większy i sięgnął ponad 32 pkt1.

Rysunek 1. Barometr IRG SGH i realny PKB w Polsce w latach 2003-2021.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i IRG SGH. Dane o PKB za I kw. 2021 r. tzw. szybki szacunek.

Największy wpływ na kwartalny wzrost wartości barometru miała poprawa koniunktury w sektorze bankowym. Wskaźnik zwiększył swoją wartość w skali kwartału o 35,4 pkt. Tak wysoki wzrost tego wskaźnika w drugim kwartale odnotowano w historii badań IRG SGH tylko raz, w 2015 roku. Dodatni wpływ na wzrost wartości barometru miały także zmiany wartości pozostałych wskaźników koniunktury: w przemyśle przetwórczym (o 7,2 pkt), w budownictwie (o 12,4 pkt), w handlu (o 1,4 pkt) oraz wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (o 12,1 pkt).

W przemyśle przetwórczym ciągłą poprawę koniunktury obserwujemy od grudnia 2020 r. W porównaniu ze styczniem 2021 r. obecna wartość wskaźnika koniunktury IRG IND jest wyższa o 7,2 pkt. Wzrost w skali roku wyniósł 39,3 pkt. Poprawę koniunktury odnotowano prawie we wszystkich badanych przekrojach. W przekroju według rodzajów działalności gospodarczej największą poprawę odnotowali producenci dóbr inwestycyjnych, dla których wskaźnik koniunktury zwiększył się o 8,5 pkt. (do 11 pkt. Przewidywania na najbliższe miesiące są coraz bardziej optymistyczne. W dłuższym okresie poprawa koniunktury nie jest możliwa bez wzrostu nakładów inwestycyjnych. W ciągu półrocza (tj. od ostatniego badania w październiku 2020 r.) nastąpił wzrost inwestycji, zarówno w budynki i budowle, jak i maszyny i urządzenia. Wartości sald wzrosły odpowiednio o: 3,7 i 11,3 pkt. Zmiany w skali roku były jeszcze większe: wyniosły: 42,2 i 52,4 pkt. Wśród planów inwestycyjnych są przede wszystkim: wymiana starego wyposażenia (84,3% ankietowanych, 65,5% pół roku temu), ograniczenie zużycia energii (odpowiednio: 81,6 i 52,7%), mechanizacja i automatyzacja produkcji (72,6% i 45,5%) oraz zwiększenie mocy produkcyjnych (65,2 i 43,4%). Mimo odnotowanych wzrostów poziom inwestycji w przemyśle jest niewiele większy od przeciętnego (rys. 2).

Rysunek 2. Inwestycje w maszyny i urządzenia oraz budynki i budowle
w przemyśle przetwórczym w latach 1997-2021.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH.

Przedsiębiorcy sygnalizują narastanie uciążliwości barier działalności gospodarczej, a zwłaszcza trudności z zaopatrzeniem w surowce i materiały oraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej siły roboczej. Nasilające się problemy z zaopatrzeniem w surowce i materiały są skutkiem zakłócenia łańcuchów dostaw przez pandemię. Zgłasza je 68% badanych firm, o połowę więcej niż w styczniu br.
Podobną sytuację obserwujemy w budownictwie. Wskaźnik koniunktury budowlanej (IRGCON) w ciągu kwartału zwiększył swoją wartość o 12,4 pkt, do wysokości -0,4 pkt. W skali roku wzrost wartości wskaźnika był większy, wyniósł 35,9 pkt. Mimo wzrostu wartość wskaźnika pozostaje ujemna i niższa od wieloletniej średniej.
Podobnie jak w przemyśle przetwórczym wzrosły inwestycje w budownictwie. Wartość salda zwiększyła się w porównaniu ze styczniem br. o 6,5 pkt. Pozostaje jednak niska; wynosi -20,3 pkt (rys. 3). Mimo wzrostu cen usług budowlanych przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację finansową jako niekorzystną. Równocześnie rosną bowiem ceny surowców i materiałów. Ten wzrost przedsiębiorcy wskazują jako główną barierę ograniczającą ich aktywność.

Rysunek 3. Nakłady inwestycyjne w budownictwie IRG SGH w latach 1994-2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH.

Poprawiły się także nastroje gospodarstw domowych (rys. 4). Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) zwiększył swoją wartość w ciągu kwartału o 12,1 pkt. Jest to najwyższy przyrost wartości wskaźnika w drugim kwartale w historii badania. W skali roku wzrost wartości wskaźnika był jeszcze większy, wyniósł 34 pkt. Mimo to jego wartość pozostaje ujemna i niższa niż przed wybuchem pandemii: wynosi -16,2 pkt. Kwartalny wzrost wartości wskaźnika jest skutkiem wzrostu wartości wszystkich jego składowych, a zwłaszcza zmniejszenia się obaw o utratę pracy i poprawy ocen przyszłego stanu gospodarki. Wartość pierwszego z sald zmalała o 23,3 pkt, a drugiego wzrosła o 14,1 pkt. Wzrosły również wartości sald odpowiedzi na pytania o przyszłą sytuację finansową gospodarstwa domowego (o 5,1 pkt) i przewidywaną zdolność do oszczędzania (o 5,9 pkt).

Rysunek 4. Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych IRG SGH i konsumpcja prywatna w Polsce w latach 2003-2021.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i IRG SGH.

Z badań koniunktury przeprowadzonych w kwietniu i maju wynika, że w gospodarce utrzymuje się tendencja poprawy koniunktury. Przewidywania zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych co do ich sytuacji ekonomicznej w najbliższych miesiącach są bardziej optymistyczne niż w poprzednim kwartale. Poprawiły się także oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Biorąc pod uwagę bardziej optymistyczne nastroje przedsiębiorców i konsumentów oraz pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych w kolejnym kwartale należy oczekiwać dalszej poprawy koniunktury.


1 W znacznej mierze to tzw. efekt bazy statystycznej. Największe załamanie koniunktury podczas kryzysu COVID-19 miało miejsce w marcu i kwietniu 2020 r.


Kontakt do autorów:
prof. Elżbieta Adamowicz: adel@sgh.waw.pl
dr Konrad Walczyk: kwalcz1@sgh.waw.pl

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.


ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar