List Przewodniczącego Rady TEP Ryszarda Petru ws. debaty ekonomistów

Prze­wod­ni­czący Rady TEP Ryszard Petru prze­słał w dn. 22 wrze­śnia 2012 r. list do Pre­zesa PiS Jaro­sława Kaczyń­skiego. Odniósł się w nim do zapro­sze­nia do udziału w deba­cie eko­no­mi­stów, orga­ni­zo­wa­nej przez Prawo i Spra­wie­dli­wość w dn. 24 wrze­śnia 2012 roku.

Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się z tre­ścią listu: [download id=”24″ format=”1″]